ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง พฤศจิกายน 2561

สัญญาจ้างก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ ….. (29 พ.ย. 61)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ….. (16 พ.ย. 61)
ประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. และบ่อพัก สายเลียบทางรถไฟ เชื่อมต่อศูนย์ราชการ (แห่งใหม่) ถนนเทศบาล 2 หมู่ที่ 6 ต.ตะกุด อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (13 พ.ย. 61)
[ร่าง] ประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. และบ่อพัก สายเลียบทางรถไฟ เชื่อมต่อศูนย์ราชการ (แห่งใหม่) ถนนเทศบาล 2 หมู่ที่ 6 ต.ตะกุด อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (8 พ.ย. 61)
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ….. (6 พ.ย. 61)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงขยายเขตทางถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) ถนนทางหลวงหมายเลข 3041 (ฝั่งขวา) ตอนหนองแซง-สระบุรี ต.เมืองเก่า อ.เสาไห้ จ.สระบุรี (ระหว่าง กม.21+400-กม.24+230) โดยวิธี Pavement In-Place Recycling ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (5 พ.ย. 61)
ยกเลิกประกาศประกวดราคาฯ และยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 12 โครงการ ….. (5 พ.ย. 61)
ประกาศเผยแพร่รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประจำไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม 2561 – กันยายน 2561) ….. (5 พ.ย. 61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้ว คสล.รอบบ้านพักพนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (1 พ.ย. 61)

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/announce-11-2561