รวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง พฤศจิกายน 2564

ประกาศยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ….. (29 พ.ย. 64)
ประกาศยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อรถเกลี่ยดิน จำนวน 3 คัน โดยวิธีคัดเลือก ….. (29 พ.ย. 64)
สำเนาสัญญา โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายบ้านส้มป่อย หมู่ที่ 8 ต.หนองแก เชื่อมหมู่ที่ 1 ต.นายาว อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี พร้อมสะพาน คสล. ….. (29 พ.ย. 64)
สำเนาสัญญา โครงการจัดซื้อรถเทรลเลอร์ จำนวน 2 คัน ….. (29 พ.ย. 64)
สำเนาสัญญา โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ จำนวน 3 คัน ….. (29 พ.ย. 64)
สำเนาสัญญา โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 4 คัน ….. (29 พ.ย. 64)
สำเนาสัญญา โครงการจัดซื้อรถบดล้อเหล็ก จำนวน 3 คัน ….. (29 พ.ย. 64)
สำเนาสัญญา โครงการจัดซื้อรถปูถนน พร้อมซ่อมบำรุงอเนกประสงค์ จำนวน 2 คัน ….. (29 พ.ย. 64)
สำเนาสัญญา โครงการจัดซื้อรถตีเส้น จำนวน 2 คัน ….. (29 พ.ย. 64)
สำเนาสัญญา โครงการจัดซื้อรถปูยาง จำนวน 4 คัน ….. (29 พ.ย. 64)
สำเนาสัญญา โครงการจัดซื้อรถบดล้อยาง จำนวน 8 คัน ….. (29 พ.ย. 64)
สำเนาสัญญา โครงการจัดซื้อนถสเปรย์ยาง จำนวน 3 คัน ….. (29 พ.ย. 64)
สำเนาสัญญา โครงการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียวกัน (All In One Solar Street Light) บริเวณถนนทางหลวงท้องถิ่นของ อบจ.สระบุรี ….. (29 พ.ย. 64)
สำเนาสัญญา โครงการจัดซื้อรถเจาะบ่อบาดาล ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า ที่ความเร็วรอบไม่เกิน 2,900 รอบ/นาที จำนวน 1 คัน ….. (29 พ.ย. 64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0024 บ้านเขาเลี้ยว-บ้านปัญจาภิรมย์ ตำบลพุกร่าง-ตำบลสร่างโศก อำเภอพระพุทธบาท-อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ….. (29 พ.ย. 64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชน) ประจำเดือน ตุลาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ….. (17 พ.ย. 64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0008 บ้านท่ามะปราง-บ้านหนองสองห้อง ตำบลท่ามะปราง-ตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (16 พ.ย. 64)
สำเนาสัญญา โครงการจัดหาครุภัณฑ์การแพทย์ในการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ….. (12 พ.ย. 64)
ประกาศประกวดราคา โครงการปรับปรุงปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0006 บ้านโปร่งมงคล-บ้านหนองสองห้อง ตำบลท่ามะปราง-ตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (12 พ.ย. 64)
ประกาศประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0020 บ้านไผ่ล้อม-บ้านหนองหลัว ตำบลโคกสะอาด-ตำบลหนองกบ อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (12 พ.ย. 64)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตงาน งานจัดซื้อวัสดุลูกรัง จำนวน 1,820 ลูกบาศก์เมตร ฯ ….. (12 พ.ย. 64)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตงาน งานจัดซื้อวัสดุลูกรัง จำนวน 1,950 ลูกบาศก์เมตร ฯ ….. (12 พ.ย. 64)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0006 บ้านโปร่งมงคล-บ้านหนองสองห้อง ตำบลท่ามะปราง-ตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (10 พ.ย. 64)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0020 บ้านไผ่ล้อม-บ้านหนองหลัว ตำบลโคกสะอาด-ตำบลหนองกบ อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (10 พ.ย. 64)
ประกาศประกวดราคา โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ….. (10 พ.ย. 64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียวกัน (All In One Solar Street Light) บริเวณถนนทางหลวงท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี โดยวิธีคัดเลือก ….. (9 พ.ย. 64)
ประกาศยกเลิก ประกาศประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0021 บ้านหนองหญ้าปล้อง-บ้านโคกแฝก ตำบลไก่เส่า-ตำบลหนองแซง อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (9 พ.ย. 64)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางพร้อมรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ โครงการจัดซื้อวัสดุสำหรับเฝ้าระวังควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของ อบจ.สระบุรี ….. (9 พ.ย. 64)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน งานจัดซื้อวัสดุลูกรัง จำนวน 1,200 ลูกบาศก์เมตร เพื่อซ่อมแซมถนนลูกรังในเขตพื้นที่ อบต.หนองสรวง (สายเลียบคลองส่งน้ำ) หมู่ที่ 5 – หมู่ที่ 8 ต.หนองสรวง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี ….. (6 พ.ย. 64)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และรายละเอียดค่าใช้จ่าย ฯ (แบบ บก. 06) โครงการจัดหาครุภัณฑ์การแพทย์ในการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ….. (6 พ.ย. 64)
ประกาศยกเลิกประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0020 บ้านไผ่ล้อม-บ้านหนองหลัว ตำบลโคกสะอาด-ตำบลหนองกบ อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (5 พ.ย. 64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดหาครุภัณฑ์การแพทย์ในการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ….. (4 พ.ย. 64)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการของ อบจ.สระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ….. (4 พ.ย. 64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0043 บ้านพระพุทธฉาย-บ้านเขาไม้โค่น ตำบลหนองปลาไหล-ตำบลห้วยแห้ง อำเภอเมืองสระบุรี-อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (2 พ.ย. 64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0022 บ้านไผ่ล้อม-บ้านหนองสีดา ตำบลหนองหัวโพ-ตำบลหนองสีดา อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (2 พ.ย. 64)
ประกาศประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0024 บ้านเขาเลี้ยว-บ้านปัญจาภิรมย์ ตำบลพุกร่าง-ตำบลสร่างโศก อำเภอพระพุทธบาท-อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (2 พ.ย. 64)
ประกาศประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0020 บ้านไผ่ล้อม-บ้านหนองหลัว ตำบลโคกสะอาด-ตำบลหนองกบ อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (2 พ.ย. 64)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0006 บ้านโปร่งมงคล-บ้านหนองสองห้อง ต.ท่ามะปราง-ต.ห้วยแห้ง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ….. (2 พ.ย. 64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุสำหรับเฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ….. (1 พ.ย. 64)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการติดตั้งโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียวกัน (All In One Street Light) บริเวณถนนทางหลวงท้องถิ่นของ อบจ.สระบุรี ….. (1 พ.ย. 64)

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/announce-11-2564