รวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง พฤศจิกายน 2565

ประกาศร่างขอบเขตของงาน ฯ งานจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 34 รายการ ….. (29 พ.ย. 65)
ประกาศประกวดราคา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphalt Concrete) สาย สบ.ถ1-0037 บ้านหนองโดน – บ้านทองย้อย ต.หนองโดน – ต.ดอนทอง – ต.ไผ่หลิ่ว อ.หนองโดน-อ.ดอนพุด จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (28 พ.ย. 65)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphalt Concrete) สาย สบ.ถ1-0037 บ้านหนองโดน – บ้านทองย้อย ต.หนองโดน – ต.ดอนทอง – ต.ไผ่หลิ่ว อ.หนองโดน-อ.ดอนพุด จ.สระบุรี ….. (25 พ.ย. 65)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด) ….. (24 พ.ย. 65)
ประกาศประกวดราคา โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (24 พ.ย. 65)
ประกาศประกวดราคา โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดสถานที่ราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ประจำปี พ.ศ.2566 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (23 พ.ย. 65)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าสูง 9 เมตร บริเวณถนนสาย สบ.4047 แยก ทล.3016 บ.ท่าลาน ต.บ้านหมอ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี ….. (21 พ.ย. 65)
ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการจ้างเหมาจัดทำข้อมูลโครงข่ายและสำรวจสภาพสายทางเข้าสู่ระบบบริหารจัดการทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐาน อบจ.สระบุรี ….. (21 พ.ย. 65)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ อบจ.สระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (กองการศึกษา ฯ) ….. (18 พ.ย. 65)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดสถานที่ราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ….. (18 พ.ย. 65)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ และวัสดุคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ….. (17 พ.ย. 65)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน งานจัดซื้อวัสดุโยธา ประเภทหินคลุก จำนวน 280 ลูกบาศก์เมตร และหิน 3/8 จำนวน 240 ลูกบาศก์เมตร ฯ ….. (16 พ.ย. 65)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน งานจัดซื้อวัสดุโยธา ประเภทวัสดุลูกรัง จำนวน 1,950 ลูกบาศก์เมตร ฯ ….. (15 พ.ย. 65)
สำเนาสัญญา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านซับขอน เชื่อมต่อบ้านหนองกระชาย หมู่ที่ 2 ต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ….. (11 พ.ย. 65)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน งานจัดซื้อวัสดุโยธา จำนวน 2,100 ลูกบาศก์เมตร ฯ ….. (11 พ.ย. 65)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดสถานที่ราชการของ อบจ.สระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (กองการศึกษาฯ) ….. (11 พ.ย. 65)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน งานจัดซื้อวัสดุโยธาประเภทหินคลุก เพื่อปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกสายเลียบคลองห้วยบ่าฝั่งขวา หมู่ที่ 1-4 ต.หนองกบ อ.หนองแซง จ.สระบุรี ….. (10 พ.ย. 65)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ อบจ.สระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (กองการศึกษาฯ) ….. (8 พ.ย. 65)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างศูนย์ซ่อมอุปกรณ์เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพของกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดสระบุรี ….. (8 พ.ย. 65)
ประกาศประกวดราคา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สาย สบ.ถ1-0015 บ้านคลองแปดอาร์-บ้านหนองโสน ต.หนองปลิง-ต.หนองแขม อ.หนองแค จ.สระบุรี โดยวิธี Hot Mix In-Place Recycling (ช่วงที่ 2) ….. (7 พ.ย. 65)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สาย สบ.ถ1-0015 บ้านคลองแปดอาร์-บ้านหนองโสน ต.หนองปลิง-ต.หนองแขม อ.หนองแค จ.สระบุรี โดยวิธี Hot Mix In-Place Recycling (ช่วงที่ 2) ….. (7 พ.ย. 65)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน งานจัดซื้อวัสดุโยธา ประเภทหินคลุก จำนวน 1,600 ลูกบาศก์เมตร ฯ ….. (2 พ.ย. 65)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน งานจัดซื้อวัสดุโยธา ประเภทลูกรัง จำนวน 1,699 ลูกบาศก์เมตร ฯ ….. (2 พ.ย. 65)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน งานจัดซื้อวัสดุโยธาประเภทยางแอสฟัลท์ ชนิด CRS-2, CMS-2h เพื่อปรับปรุง-ซ่อมแซมความชำรุดของถนน ฯ ….. (2 พ.ย. 65)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphalt Concrete) สาย สบ.ถ1-0037 บ้านหนองโดน – บ้านทองย้อย ต.หนองโดน – ต.ดอนทอง – ต.ไผ่หลิ่ว อ.หนองโดน-อ.ดอนพุด จ.สระบุรี ….. (1 พ.ย. 65)

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/announce-11-2565