ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ธันวาคม 2562

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 8 ต.ดงตะงาว อ.ดอนพุด จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (26 ธ.ค. 62)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ที่ 15 บ้านท่อหนึ่ง ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (26 ธ.ค. 62)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณจากสี่แยกสัญญาณไฟจราจร หมู่ที่ 2 ถึงหมู่ที่ 3,4,5,7 เชื่อมต่อหมู่ที่ 1 บ้านสองคอน ต.บ้านกลับ อ.หนองโดน จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (26 ธ.ค. 62)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านสองคอน ต.บ้านกลับ ถึงเขตติดต่อหมู่ที่ 1 บ้านหนองแร่ ต.ดอนทอง อ.หนองโดน จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (26 ธ.ค. 62)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายหมู่ที่ 12 บ้านซับตะกอง ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (26 ธ.ค. 62)
ประกาศประกวดราคา จ้างเหมารักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (25 ธ.ค. 62)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้าย ยกเทท้ายด้วยระบบไฮดรอลิค จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (24 ธ.ค. 62)
ประกาศกำหนดราคากลาง งานจัดซื้อวัสดุโยธา ประเภทแอสฟัลท์ ชนิด CRS-2 เพื่อซ่อมบำรุงผิวทาง, ไหล่ทาง และแนวเขตทางชนิดลาดยาง สาย สบ.ถ1-0037 บ้านหนองโดน-บ้านทองย้อย ต.หนองโดน-ต.ดอนทอง-ต.ไผ่หลิ่ว อ.หนองโดน-อ.ดอนพุด จ.สระบุรี ….. (24 ธ.ค. 62)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) ถนนทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข สบ.ถ.45002 วิหารแดง-คลองเรือ หมู่ที่ 1,6,5,9 ต.คลองเรือ อ.วิหารแดง จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (24 ธ.ค. 62)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายวิหารแดง-สมานมิตร หมู่ที่ 4 ต.เจริญธรรม อ.วิหารแดง จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (24 ธ.ค. 62)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ที่ 2 บ้านมอดินแดง (สายหมู่ที่ 2-หมู่ที่ 9) ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (24 ธ.ค. 62)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการก่อสร้างทางเท้าพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.(สบ.ถ.1-0016) หมู่ที่ 9,10 และ 2 ต.คชสิทธิ์ อ.หนองแค จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (24 ธ.ค. 62)
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริการประชาชน ณ ศาลากลางจังหวัดสระบุรี ต.ตะกุด อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี ….. (24 ธ.ค. 62)
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ….. (24 ธ.ค. 62)
ยกเลิกประกาศ โครงการประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (20 ธ.ค. 62)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างที่ปรึกษาแนวทางความเป็นไปได้ในการพัฒนาโรงเรียนหรเทพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ….. (18 ธ.ค. 62)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบชุดเดียว (All in One Solar Street Light) บริเวณถนนทางหลวงท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ….. (17 ธ.ค. 62)
สำเนาสัญญาจ้าง โครงการก่อสร้างซุ้่มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 จำนวน 2 แห่ง ….. (17 ธ.ค. 62)
สำเนาสัญญาจ้าง โครงการจ้างเหมาบริการบริหารจัดการสระว่ายน้ำขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ….. (17 ธ.ค. 62)
สำเนาสัญญาจ้าง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคันคลองบริเวณหมู่ที่ 6-2 ต.หรเทพ อ.บ้านหมอ เชื่อมต่อเขต ต.ดอนทอง อ.หนองโดน จ.สระบุรี ….. (17 ธ.ค. 62)
สำเนาสัญญาจ้าง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5,6,7 ต.บ้านหลวง อ.ดอนพุด เชื่อมต่อเขต ต.ไผ่ขวาง อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี ….. (17 ธ.ค. 62)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (16 ธ.ค. 62)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สบ.ถ1-0041 ถนนพหลโยธิน-วัดมงคลชัยพัฒนา ต.เขาดินพัฒนา อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี ….. (12 ธ.ค. 62)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายแยกทางหลวง 3042 เชื่อม สบ.ถ1-0045 หมู่ที่ 1 ต.หนองปลาไหล อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี ….. (12 ธ.ค. 62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 จำนวน 2 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ….. (9 ธ.ค. 62)
ประกาศกำหนดราคากลาง งานจ้างทำกระเป๋าผ้าสำหรับโครงการทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก ….. (9 ธ.ค. 62)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2562 ….. (6 ธ.ค. 62)
ประกาศประกวดราคา จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดสถานที่ราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (6 ธ.ค. 62)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดสถานที่ราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ….. (6 ธ.ค. 62)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างที่ปรึกษาแนวทางการพัฒนาค่ายลูกเสือเจ็ดคตโป่งก้อนเส้า ….. (6 ธ.ค. 62)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างที่ปรึกษาแนวทางการพัฒนาบริหารจัดการสนาม และสถานการกีฬา อบจ.สบ. ….. (6 ธ.ค. 62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบริหารจัดการสระว่ายน้ำขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ….. (3 ธ.ค. 62)
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างจัดทำหนังสือ มรดกเมืองสระบุรี ตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ในวิถีวัฒนธรรมชาวสระบุรี มรดกเมืองสระบุรี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (2 ธ.ค. 62)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตงาน จ้างซ่อมแซมหลังคา Metal Sheet อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ….. (2 ธ.ค. 62)
ยกเลิกประกาศประกวดราคา จ้างเหมารักษาความสะอาดสถานที่ราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (2 ธ.ค. 62)

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/announce-12-2562