รวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ธันวาคม 2564

สำเนาสัญญา โครงการก่อสร้างอาคารบ้านพักองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ถ.พหลโยธิน ซ.7 (ซ.ป่าไม้) ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1) ….. (29 ธ.ค. 64)
ประกาศประกวดราคา โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (27 ธ.ค. 64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชน) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ….. (23 ธ.ค. 64)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตงาน งานจัดซื้อวัสดุลูกรัง จำนวน 2,260 ลูกบาศก์เมตร เพื่อซ่อมแซมถนนสายทางหมู่ที่ 9 ต.ดงตะงาว อ.ดอนพุด จ.สระบุรี ….. (23 ธ.ค. 64)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตงาน งานจัดซื้อวัสดุโยธาประเภทหินคลุก เพื่อปรับปรุง-ซ่อมแซมความชำรุดของถนนในความรับผิดชอบ สาย สบ.ถ1-0037 บ้านหนองโดน-บ้านทองย้อย จากบริเวณสามแยกทางเข้าบ้านรี หมู่ที่ 3 ต.ไผ่หลิ่ว-สะพาน คสล.บ้านสมอลน หมู่ที่ 5 ต.ไผ่หลิ่ว อ.ดอนพุด จ.สระบุรี ….. (23 ธ.ค. 64)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตงาน งานจัดซื้อวัสดุลูกรัง จำนวน 1,530 ลูกบาศก์เมตร เพื่อซ่อมแซมถนนภายในเขตพื้นที่ อบต.หนองหมู จำนวน 2 สายทาง ฯ ….. (22 ธ.ค. 64)
สัญญาจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหมู่ที่ 3 ถึง หมู่ที่ 4 ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1) ….. (22 ธ.ค. 64)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (21 ธ.ค. 64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0020 บ้านไผ่ล้อม-บ้านหนองหลัว ตำบลโคกสะอาด-ตำบลหนองกบ อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (15 ธ.ค. 64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สานย สบ.ถ1-0006 บ้านโปร่งมงคล-บ้านหนองสองห้อง ตำบลท่ามะปราง-ตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (15 ธ.ค. 64)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตงาน งานจัดซื้อวัสดุโยธาประเภทลูกรัง จำนวน 1,530 ลูกบาศก์เมตร ฯ ….. (15 ธ.ค. 64)
สำเนาสัญญา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0043 บ้านพระพุทธฉาย-บ้านเขาไม้โค่น ตำบลหนองปลาไหล-ตำบลห้วยแห้ง อำเภอเมืองสระบุรี-อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ….. (14 ธ.ค. 64)
สำเนาสัญญา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0022 บ้านไผ่ล้อม-บ้านหนองสีดา ตำบลหนองหัวโพ-ตำบลหนองสีดา อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี ….. (14 ธ.ค. 64)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างศูนย์เรียนรู้การอนุรักษ์พันธุ์ไม้พื้นถิ่นและไม้ผลพันธุ์ดีจังหวัดสระบุรี (บริเวณบนที่ดิน อบจ.สระบุรี โฉนดเลขที่ 4863 ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี) ….. (14 ธ.ค. 64)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา จำนวน 6 รายการ ….. (14 ธ.ค. 64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อรถเกลี่ยดิน จำนวน 3 คัน โดยวิธีคัดเลือก ….. (13 ธ.ค. 64)
ประกาศกำหนดราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าบริเวณสำนักงานกองช่าง อบจ.สระบุรี ….. (3 ธ.ค. 64)
ประกาศกำหนดราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ งานจ้างเหมาซ่อมแซมแก้ไขการทรุดตัวโครงสร้างทาง ถนนสาย สบ.ถ1-0012 บ้านหนองน้ำส้ม – บ้านโคกแค ต.หนองโรง อ.หนองแค จ.สระบุรี ….. (3 ธ.ค. 64)

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/announce-12-2564