«

»

มิ.ย. 04 2562

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระบุรี

นายเรืองศักดิ์ วรหาญ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระบุรี ในวันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมสัมมนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 
 


ดาวน์โหลดเอกสาร >> ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระบุรี (พ.ศ.2561-2565)

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/12441