«

»

ก.ค. 31 2562

โครงการพัฒนาศักยภาพและบทบาทสตรีจังหวัดสระบุรี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพและบทบาทสตรีจังหวัดสระบุรี โดยจัดการอบรมให้ความรู้แก่ผู้นำสตรีในจังหวัดสระบุรี รวมทั้งสิ้น 205 คน ในวันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมสัมมนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี


Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/13024