«

ส.ค. 18 2563

อบรมความรู้เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จัดโครงการอบรม “ความรู้เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี” ประจำปีงบประมาณ 2563 ในวันพุธที่ 18 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมสัมมนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี


Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/15515