«

»

May 25 2564

พิธีมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้แก่ผู้พิการ และผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ

นายธนกฤต อัตถะสัมปุณณะ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ประธานกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ ที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดสระบุรี คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกับ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี ผู้แทนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 4 สระบุรี ผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี ผู้แทนสมาคมคนพิการจังหวัดสระบุรี มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ (แบบให้ยืม) ให้แก่ผู้พิการ และผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ในเขตพื้นที่จังหวัดสระบุรี ทั้งนี้ โดยมีผู้พิการ ผู้แทนจากหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และหน่วยงานอื่น ร่วมรับมอบดังกล่าวฯ จำนวน 52 ราย 12 รายการ ณ บริเวณอาคารโดมอเนกประสงค์สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี


Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/17732