«

»

Jan 10 2565

โครงการเสริมสร้างสมรรถนะข้าราชการ (Hi-Pro Saraburi 2021) รุ่นที่ 2

วันจันทร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ร่วมกับ จังหวัดสระบุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี และบริษัทปูนซีเมนต์ไทย(ท่าหลวง)จำกัด ได้จัดอบรมโครงการเสริมสร้างสมรรถนะข้าราชการ (Hi-Pro Saraburi 2021) รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 10-15 มกราคม 2565 ณ ศูนย์ฝึกอบรมเครือซีเมนต์ไทยม่วงน้อย อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดอบรม ในการนี้นายสัญญา บุญ-หลง นายกองค์บริหารส่วนจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้นายธนกฤต อัตถะสัมปุณณะ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพิธีเปิด


Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/19321