«

»

May 24 2565

กิจกรรมรณรงค์เพื่อยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงในประเทศไทย

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จัดโครงการรณรงค์เพื่อยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงในประเทศไทย เพื่อให้คนในสังคมเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนอง รู้วิธีป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิงและคนในครอบครัวอย่างถูกต้อง โดยได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ณ ห้องประชุมสุขอนันต์ และจัดกิจกรรมเดินรณรงค์บริเวณถนนสุดบรรทัดด้านหน้าห้างสรรพสินค้าสุขอนันต์ปาร์ค จังหวัดสระบุรี ในวันอังคาร ที่ 24 พฤษภาคม 2565


Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/20223