ต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าระหว่างไทยและซูดาน

วันที่ 19 ตุลาคม 2565 นายธนกฤต อัตถะสัมปุณณะ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ประธานกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดสระบุรี ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าระหว่างไทยและซูดาน ภายใต้โครงการความร่วมมือไทย ญี่ปุ่น ตามแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2566 กำหนดการศึกษาดูงานกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดสระบุรี ได้แก่ คลังอุปกรณ์ศูนย์สาธิต ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี และศูนย์ซ่อมอุปกรณ์ ณ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/news19102565