นโยบายและยุทธศาสตร์

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
1.1 พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ให้สอดคล้องกับความจำเป็นและความต้องการของประชาชน
1.2 ปรับปรุงและก่อสร้างถนน ทางระบายน้ำ สะพาน ภารกิจถ่ายโอนให้ได้มาตรฐาน
1.3 สนับสนุนการขยายเขตไฟฟ้า ประปา เพื่อให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในเขตจังหวัดสระบุรี
1.4 สนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ เพื่อเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดสระบุรีให้ทั่วถึง
1.5 ส่งเสริมเชื่อมโยงการชลประทาน ก่อสร้างฝาย ทำนบกั้นน้ำ ขุดลอกคลอง ขุดสระและพัฒนาแหล่งน้ำให้เพียงพอ

2 ด้านเศรษฐกิจและสังคม
2.1 สนับสนุนกลุ่มเกษตรกร กลุ่มส่งเสริมอาชีพ กลุ่มสตรี ในการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ การจัดหาเมล็ดพันธุ์พืชผลทางการเกษตร จัดหาสถานที่สำหรับการรวมกลุ่ม และใช้เป็นสถานที่ประกอบกิจกรรมร่วมกัน ส่งเสริมการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้แก่ประชาชน
2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มและองค์กรต่างๆ ให้มีความรู้ เพื่อพัฒนาคิดค้นทางเทคโนโลยีการเกษตร การน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใช้ในชีวิตประจำวัน ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนหน่วยงานที่ดำเนินโครงการทฤษฎีใหม่ในเขตจังหวัดสระบุรี
2.3 ส่งเสริมและให้การสนับสนุนการสาธารณสุขในชุมชน การจัดสวัสดิการ และการสังคมสงเคราะห์แก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส โดยสนับสนุนงบประมาณ กำลังคน วัสดุ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์แก่สมาคม ชมรม มูลนิธิ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้ความรู้ ด้านการอบรมสัมมนาและการศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง
2.4 สนับสนุนการบำรุงรักษาซ่อมแซมแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร การก่อสร้างลานเพื่อการเกษตร ร้านค้าชุมชน เพื่อให้กลุ่มเกษตรกร กลุ่มส่งเสริมอาชีพใช้ประโยขน์ร่วมกัน
2.5 สนับสนุนการดำเนินงานกิจกรรมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.6 สนุบสนุนให้ความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้โทษ และการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมทุกประเภท ตลอดจนลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุภายในเขตรับผิดชอบขององค์กาiบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

3. ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
3.1 จัดการศึกษาภายในโรงเรียนทุกระดับในเขตจังหวัดสระบุรี เพื่อให้มีสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย และจัดหาครุภัณฑ์ ใช้ประกอบการเรียนการสอนเด็ก และนักเรียนในเขตจังหวัดสระบุรี
3.2 สนับสนุนการศึกษาของพระภิกษุ สามเณร นักบวชทุกศาสนารวมทั้งเด็กและเยาวชน
3.3 สนับสนุนให้มีสถานที่สำหรับการเรียนรู้และบริการสาธารณะ เช่น ศูนย์ดาราศาสตร์ท้องฟ้าจำลอง ค่ายลูกเสือ สนามกีฬา และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ภายในเขตจังหวัดสระบุรี
3.4 สนับสนุนและดำเนินการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ตลอดจนหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในการจัดงานวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น

4. ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.1 จัดตั้งศูนย์กำจัดขยะโดยความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระบุรี และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
4.2 ส่งเสริมเด็ก เยาวชน ผู้นำชุมชนในหมู่บ้านให้มีการศึกษา ปลุกฝังให้รู้จักการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.3 สนับสนุนและดำเนินการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการขุดลอกคลองที่ตื้นเขิน กำจัดวัชพืช ลดมลภาวะสิ่งแวดล้อมทางน้ำให้ประชาชนได้รับประโยชน์ทางน้ำตลอดปี
4.4 บำรุงรักษา ซ่อมแซมถนนที่มีฝุ่นละอองให้ประชาชนที่ใช้สัญจรไปมา และประชาชนที่มีบ้านเรือนใกล้เคียงปลอดภัย ลดความเสี่ยงจากโรคที่เกิดจากฝุ่นละออง
4.5 สนับสนุนโดยจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ ตลอดจนสถานที่เพื่อบริการสาธารณะ โดยปลอดภัยจากมลภาวะ

5. ด้านการบริหารจัดการองค์กรและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

5.1 สนับสนุนและพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ให้มีความรู้ความสามารถ สามารถนำไปพัฒนาปฏิบัติตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจ
5.2 สนับสนุนวัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์การใช้งานที่ทันสมัยให้บุคลากรในหน่วยงาน นำมาใช้ปฏิบัติหน้าที่ให้เพียงพอ
5.3 สนับสนุนการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ โดยการอบรม การศึกษาดูงาน และการให้ทุนการศึกษาให้บุคลากรมีความสามารถทำงานประงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.4 สร้างความเข้มแข็งให้องค์กร โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/strategy