กองช่าง

สุรศักดิ์ สมภักดี
นายสุรศักดิ์ สมภักดี
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง)

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ

ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

ฝ่ายเครื่องจักรกล

สราวุธ อินสุข
นายสราวุธ อินสุข
หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
สรารัตน์ สุขมะดัน
นางสรารัตน์ สุขมะดัน
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
ประหยัด สุขเกษม
นายประหยัด สุขเกษม
หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
พรชัย แก้วบังวัน
นายพรชัย แก้วบังวัน
วิศวกรโยธาชำนาญการ
มารุต ชาวสวน
นายมารุต ชาวสวน
วิศวกรโยธาชำนาญการ
โชติ จันทบาล
นายโชติ จันทบาล
นายช่างเครื่องกลอาวุโส
เอกชัย นิลละออง
นายเอกชัย นิลละออง
นายช่างโยธาอาวุโส
จิรยุทธ์ ศรีเจิม
นายจิรยุทธ์ ศรีเจิม
นายช่างโยธาอาวุโส
มาลินี บุตรศรีเมือง
นางสาวมาลินี บุตรศรีเมือง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
สมโภชน์ กลมปล้อง
นายสมโภชน์ กลมปล้อง
นายช่างโยธาอาวุโส
กิตติ ทองขาว
นายกิตติ ทองขาว
นายช่างโยธาชำนาญงาน
ดนัย ศิริ
นายดนัย ศิริ
นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน
บรรจง ปิ่นสุวรรณ์
นายบรรจง ปิ่นสุวรรณ์
นายช่างโยธาอาวุโส
อิศรา สังขะวัตร์
นายอิศรา สังขะวัตร์
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
สุพจน์ แก้วมีศรี
นายสุพจน์ แก้วมีศรี
นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน
วันเฉลิม แก้ววิสูตร
นายวันเฉลิม แก้ววิสูตร
วิศวกรโยธาชำนาญการ
วาสนา ศรีปาลวิทย์
นางวาสนา ศรีปาลวิทย์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางบุญเรือน สุขศรี
คนงานเครื่องสูบน้ำ
สนม แก้วประสาน
นางสนม แก้วประสาน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ชานนท์ ตระกูลมานิต
นายชานนท์ ตระกูลมานิต
นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายอดิศร วรรณะต่อตระกูล
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นางสาวปัญญ์ชลี ตุ้มสถิตย์
นายช่างโยธาชำนาญงาน
ศุภมาศ แจงเชื้อ
นางศุภมาศ แจงเชื้อ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายพิบูลย์ คุณมี
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
ชัยภัทร คงสมอาจ
นายชัยภัทร คงสมอาจ
นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน
ศิวพัฒน์ ใจยงค์
นายศิวพัฒน์ ใจยงค์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
สมพร เบญจศาสตร์
นายสมพร เบญจศาสตร์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
อลงกรณ์ นาคปรีชา
นายอลงกรณ์ นาคปรีชา
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
ประทีป รวยเจริญ
นายประทีป รวยเจริญ
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
วิชาญ นุ้ยเพียร
นายวิชาญ นุ้ยเพียร
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
กนกวรรณ แสนปาง
นางสาวกนกวรรณ แสนปาง
คนงาน
ธนทัต ธรรมเจริญ
นายธนทัต ธรรมเจริญ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
ไพศาล แววโคกสูง
นายไพศาล แววโคกสูง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
คมกฤษ สุขเกษม
นายคมกฤษ สุขเกษม
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
อนันต์ ทรงศรีสวัสดิ์
นายอนันต์ ทรงศรีสวัสดิ์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
รัมภ์รดา บัวโรย
นางสาวรัมภ์รดา บัวโรย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
พิทัก ทับแว่ว
นายพิทัก ทับแว่ว
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
สุวัฒน์ เอกสวัสดิ์
นายสุวัฒน์ เอกสวัสดิ์
คนงาน
ชัยยศ วงษ์สง่า
นายชัยยศ วงษ์สง่า
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
สวีวรรณ ยอดแก้ว
นางสวีวรรณ ยอดแก้ว
คนงาน

นายประเสริฐ ไชยพิเดช
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
ระเด่น บุญมี
นายระเด่น บุญมี
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
สมบัติ แก้วสุข
นายสมบัติ แก้วสุข
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
ศิริพงษ์ ผาดี
นายศิริพงษ์ ผาดี
ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล
ชัยวัฒน์ อยู่กล่ำ
นายชัยวัฒน์ อยู่กล่ำ
ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล
วิทยา สงค์ประเสริฐ
นายวิทยา สงค์ประเสริฐ
ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล
ทวี หมวกลิตร
นายทวี หมวกลิตร
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
สุรพล เรียบร้อย
นายสุรพล เรียบร้อย
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
ศุภชัย ดำสีนิล
นายศุภชัย ดำสีนิล
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
ยุทธนา บัวอุทัย
นายยุทธนา บัวอุทัย
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
สุปพจน์ โพธิ์พรหม
นายสุปพจน์ โพธิ์พรหม
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก

นายแผน ว่องธัญกรณ์
คนงาน
สิทธิติศักดิ์ แก้วสุข
นายสิทธิติศักดิ์ แก้วสุข
คนงาน
ประทีป มรกต
นายประทีป มรกต
คนงาน
นงเยาว์ บุญยะมาลิก
นางนงเยาว์ บุญยะมาลิก
คนงาน

นายเพลิน บุญช่วย
คนงาน
ศุภชัย โพธิ์พรหม
นายศุภชัย โพธิ์พรหม
คนงาน
ยอดยิ่ง วงษ์สง่า
นายยอดยิ่ง วงษ์สง่า
คนงาน
จินดา ถาวรศรี
นายจินดา ถาวรศรี
คนงาน
อารยะ ตะเนาว์
นายอารยะ ตะเนาว์
คนงาน
บุญยรัตน์ โคกเพ็ชร
นายบุญยรัตน์ โคกเพ็ชร
คนงาน
เวชยันต์ สุขเกษม
นายเวชยันต์ สุขเกษม
คนงาน
หาญณรงค์ แซ่เตีย
นายหาญณรงค์ แซ่เตีย
คนงาน
   

ฝ่ายสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม

ฝ่ายผังเมือง

วรุต อยู่พันธ์
นายวรุต อยู่พันธ์
หัวหน้าฝ่ายสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
จิรพล บุญลือ
นายจิรพล บุญลือ
หัวหน้าฝ่ายผังเมือง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
บูรณ์พิภพ บำรุงขันท์
สิบเอกบูรณ์พิภพ บำรุงขันท์
นายช่างเครื่องกลอาวุโส
ภูริทัต กิจเกตุ
นายภูริทัต กิจเกตุ
นายช่างโยธาชำนาญงาน
ทศพล พรรคนาวิน
นายทศพล พรรคนาวิน
วิศวกรโยธาชำนาญการ
วัลวรางค์ โพธิสาวัง
นางสาววัลวรางค์ โพธิสาวัง
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ

นายปณิธาน ตุ้มสถิตย์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/technician