กองช่าง

สุรศักดิ์ สมภักดี
นายสุรศักดิ์ สมภักดี
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง)

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ

ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

ฝ่ายเครื่องจักรกล

สราวุธ อินสุข
นายสราวุธ อินสุข
หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
จิรพล บุญลือ
นายจิรพล บุญลือ
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
ประหยัด สุขเกษม
นายประหยัด สุขเกษม
หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
พรชัย แก้วบังวัน
นายพรชัย แก้วบังวัน
วิศวกรโยธาชำนาญการ
มารุต ชาวสวน
นายมารุต ชาวสวน
วิศวกรโยธาชำนาญการ
โชติ จันทบาล
นายโชติ จันทบาล
นายช่างเครื่องกลอาวุโส
วันเฉลิม แก้ววิสูตร
นายวันเฉลิม แก้ววิสูตร
วิศวกรโยธาชำนาญการ
วาสนา ศรีปาลวิทย์
นางวาสนา ศรีปาลวิทย์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
มาลินี บุตรศรีเมือง
นางสาวมาลินี บุตรศรีเมือง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
เอกชัย นิลละออง
นายเอกชัย นิลละออง
นายช่างโยธาอาวุโส
มานิตย์ ชูศรีจันทร์
นายมานิตย์ ชูศรีจันทร์
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ดนัย ศิริ
นายดนัย ศิริ
นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน
บรรจง ปิ่นสุวรรณ์
นายบรรจง ปิ่นสุวรรณ์
นายช่างโยธาอาวุโส
ศิวพัฒน์ ใจยงค์
นายศิวพัฒน์ ใจยงค์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
สุพจน์ แก้วมีศรี
นายสุพจน์ แก้วมีศรี
นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน

นางสาวปัญญ์ชลี ตุ้มสถิตย์
นายช่างโยธาชำนาญงาน
จิรยุทธ์ ศรีเจิม
นายจิรยุทธ์ ศรีเจิม
นายช่างโยธาอาวุโส
ชัยยศ วงษ์สง่า
นายชัยยศ วงษ์สง่า
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
ชัยภัทร คงสมอาจ
นายชัยภัทร คงสมอาจ
นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน
กิตติ ทองขาว
นายกิตติ ทองขาว
นายช่างโยธาชำนาญงาน
อนันต์ ทรงศรีสวัสดิ์
นายอนันต์ ทรงศรีสวัสดิ์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
สนม แก้วประสาน
นางสนม แก้วประสาน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ชานนท์ ตระกูลมานิต
นายชานนท์ ตระกูลมานิต
นายช่างโยธาชำนาญงาน
พิทัก ทับแว่ว
นายพิทัก ทับแว่ว
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
อลงกรณ์ นาคปรีชา
นายอลงกรณ์ นาคปรีชา
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
อิศรา สังขะวัตร์
นายอิศรา สังขะวัตร์
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
ไพศาล แววโคกสูง
นายไพศาล แววโคกสูง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
กนกวรรณ แสนปาง
นางสาวกนกวรรณ แสนปาง
คนงาน
ศุภมาศ แจงเชื้อ
นางศุภมาศ แจงเชื้อ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
วิชาญ นุ้ยเพียร
นายวิชาญ นุ้ยเพียร
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
บุญยรัตน์ โคกเพ็ชร
นายบุญยรัตน์ โคกเพ็ชร
คนงาน
ประทีป รวยเจริญ
นายประทีป รวยเจริญ
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
สมพร เบญจศาสตร์
นายสมพร เบญจศาสตร์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
หาญณรงค์ แซ่เตีย
นายหาญณรงค์ แซ่เตีย
คนงาน
ธนทัต ธรรมเจริญ
นายธนทัต ธรรมเจริญ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายพิบูลย์ คุณมี
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

นายฐิติวุฒิ สุขเกษม
คนงาน
คมกฤษ สุขเกษม
นายคมกฤษ สุขเกษม
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

นายอดิศร วรรณะต่อตระกูล
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
ศุภชัย โพธิ์พรหม
นายศุภชัย โพธิ์พรหม
คนงาน
รัมภ์รดา บัวโรย
นางสาวรัมภ์รดา บัวโรย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางบุญเรือน สุขศรี
คนงานเครื่องสูบน้ำ

นายเด่นชัย สุขขะยา
คนงาน

นายชลิฏ สกุลเพชร์
พนักงานขับรถยนต์
ชัยวัฒน์ อยู่กล่ำ
นายชัยวัฒน์ อยู่กล่ำ
ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล

นายภิเศก มีผล
คนงาน
สวีวรรณ ยอดแก้ว
นางสวีวรรณ ยอดแก้ว
คนงาน
ศิริพงษ์ ผาดี
นายศิริพงษ์ ผาดี
ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล
สุวัฒน์ เอกสวัสดิ์
นายสุวัฒน์ เอกสวัสดิ์
คนงาน
วิทยา สงค์ประเสริฐ
นายวิทยา สงค์ประเสริฐ
ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล
สิทธิติศักดิ์ แก้วสุข
นายสิทธิติศักดิ์ แก้วสุข
คนงาน

นายประเสริฐ ไชยพิเดช
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก

นายเพลิน บุญช่วย
คนงาน
สุปพจน์ โพธิ์พรหม
นายสุปพจน์ โพธิ์พรหม
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
ยอดยิ่ง วงษ์สง่า
นายยอดยิ่ง วงษ์สง่า
คนงาน

นายสุกฤษณ์ แจ้งโลก
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
จินดา ถาวรศรี
นายจินดา ถาวรศรี
คนงาน

นายอาณัติ มงคล
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก

นายสุทิน คัมภิรานนท์
คนงาน
ระเด่น บุญมี
นายระเด่น บุญมี
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

นายนัสธเวช คัมภิรานนท์
คนงาน
สมบัติ แก้วสุข
นายสมบัติ แก้วสุข
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

นายอภิวัฒน์ แซ่นิ้ม
คนงาน
ยุทธนา บัวอุทัย
นายยุทธนา บัวอุทัย
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

นายชยุตพงศ์ กิจเกตุ
คนงาน
สุรพล เรียบร้อย
นายสุรพล เรียบร้อย
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

นายอังกูร ทับทิมสี
คนงาน
ศุภชัย ดำสีนิล
นายศุภชัย ดำสีนิล
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

นายชวลิต สุขศรี
คนงาน
ทวี หมวกลิตร
นายทวี หมวกลิตร
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

นายเจษฎา วงศ์อักษร
คนงาน

นายมานะ ประทุมทอง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

นายนรากร ขัตโล
คนงาน

นายปรัชญา เวชสมบูรณ์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

นายพีรพงษ์ สกุลพงษ์
คนงาน

นายธีรวัฒน์ สุขศรี
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายอนุชิต ขันธวัฒน์
พนักงานขับรถยนต์

นายอนุรักษ์ อังคาสัย
พนักงานขับรถยนต์
เวชยันต์ สุขเกษม
นายเวชยันต์ สุขเกษม
พนักงานขับรถยนต์
อารยะ ตะเนาว์
นายอารยะ ตะเนาว์
พนักงานขับรถยนต์

นายกฤษณะ สุขสนอง
พนักงานขับรถยนต์

นายสาธิต สีมะลิกรรณ์
พนักงานขับรถยนต์

นายเกียรติก้อง พรหมศิริ
พนักงานขับรถยนต์

นายมนิต ธงชัย
พนักงานขับรถยนต์

นายสิทธิชัย ศรีชาติ
พนักงานขับรถยนต์

นายก้องภพ สัจจาวัฒนา
พนักงานขับรถยนต์

นายอิทธิกร บุญทิน
พนักงานขับรถยนต์

นางสาววรรณภา สุวรรณสุขโข
คนงาน

นางสาววริษฐา คุณมี
คนงาน
   

ฝ่ายสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม

ฝ่ายผังเมือง

วรุต อยู่พันธ์
นายวรุต อยู่พันธ์
หัวหน้าฝ่ายสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
ทศพล พรรคนาวิน
นายทศพล พรรคนาวิน
วิศวกรโยธาชำนาญการ
ภูริทัต กิจเกตุ
นายภูริทัต กิจเกตุ
นายช่างโยธาชำนาญงาน
บูรณ์พิภพ บำรุงขันท์
สิบเอกบูรณ์พิภพ บำรุงขันท์
นายช่างเครื่องกลอาวุโส
วัลวรางค์ โพธิสาวัง
นางสาววัลวรางค์ โพธิสาวัง
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ

นางสาวปวินณา วัฒนะจันทร์
ผู้ช่วยนักวิชาการสิ่งแวดล้อม

นายปณิธาน ตุ้มสถิตย์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายแผน ว่องธัญกรณ์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นงเยาว์ บุญยะมาลิก
นางนงเยาว์ บุญยะมาลิก
คนงาน
ประทีป มรกต
นายประทีป มรกต
คนงาน

สิบตรีปรีชญา ห้องสุคนธ์
คนงาน

นายอิศรพงศ์ ไผทรัตน์
คนงาน

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/technician