กองช่าง


นายนิธิโรจน์ บุญญาวัฒนานันท์
ผู้อำนวยการสำนักช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับสูง)

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ

ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

ฝ่ายเครื่องจักรกล

สราวุธ อินสุข
นายสราวุธ อินสุข
หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
จิรพล บุญลือ
นายจิรพล บุญลือ
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
พรชัย แก้วบังวัน
นายพรชัย แก้วบังวัน
วิศวกรโยธาชำนาญการ
มารุต ชาวสวน
นายมารุต ชาวสวน
วิศวกรโยธาชำนาญการ
สุพจน์ แก้วมีศรี
นายสุพจน์ แก้วมีศรี
นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน
เอกชัย นิลละออง
นายเอกชัย นิลละออง
นายช่างโยธาอาวุโส
วันเฉลิม แก้ววิสูตร
นายวันเฉลิม แก้ววิสูตร
วิศวกรโยธาชำนาญการ
ดนัย ศิริ
นายดนัย ศิริ
นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน
บรรจง ปิ่นสุวรรณ์
นายบรรจง ปิ่นสุวรรณ์
นายช่างโยธาอาวุโส
วาสนา ศรีปาลวิทย์
นางวาสนา ศรีปาลวิทย์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ชัยยศ วงษ์สง่า
นายชัยยศ วงษ์สง่า
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
ปัญญ์ชลี ตุ้มสถิตย์
นางสาวปัญญ์ชลี ตุ้มสถิตย์
นายช่างโยธาชำนาญงาน
มานิตย์ ชูศรีจันทร์
นายมานิตย์ ชูศรีจันทร์
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
อนันต์ ทรงศรีสวัสดิ์
นายอนันต์ ทรงศรีสวัสดิ์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
ชัยภัทร คงสมอาจ
นายชัยภัทร คงสมอาจ
นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน
ศิวพัฒน์ ใจยงค์
นายศิวพัฒน์ ใจยงค์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
พิทัก ทับแว่ว
นายพิทัก ทับแว่ว
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
สนม แก้วประสาน
นางสนม แก้วประสาน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
จิรยุทธ์ ศรีเจิม
นายจิรยุทธ์ ศรีเจิม
นายช่างโยธาอาวุโส
ไพศาล แววโคกสูง
นายไพศาล แววโคกสูง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
อลงกรณ์ นาคปรีชา
นายอลงกรณ์ นาคปรีชา
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
กิตติ ทองขาว
นายกิตติ ทองขาว
นายช่างโยธาชำนาญงาน
วิชาญ นุ้ยเพียร
นายวิชาญ นุ้ยเพียร
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
กนกวรรณ แสนปาง
นางสาวกนกวรรณ แสนปาง
คนงาน
ชานนท์ ตระกูลมานิต
นายชานนท์ ตระกูลมานิต
นายช่างโยธาชำนาญงาน
สมพร เบญจศาสตร์
นายสมพร เบญจศาสตร์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
บุญยรัตน์ โคกเพ็ชร
นายบุญยรัตน์ โคกเพ็ชร
คนงาน
ภูริทัต กิจเกตุ
นายภูริทัต กิจเกตุ
นายช่างโยธาชำนาญงาน
พิบูลย์ คุณมี
นายพิบูลย์ คุณมี
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
หาญณรงค์ แซ่เตีย
นายหาญณรงค์ แซ่เตีย
คนงาน
อิศรา สังขะวัตร์
นายอิศรา สังขะวัตร์
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

นายอดิศร วรรณะต่อตระกูล
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
ฐิติวุฒิ สุขเกษม
นายฐิติวุฒิ สุขเกษม
คนงาน
ศุภมาศ แจงเชื้อ
นางศุภมาศ แจงเชื้อ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางบุญเรือน สุขศรี
คนงานเครื่องสูบน้ำ
ศุภชัย โพธิ์พรหม
นายศุภชัย โพธิ์พรหม
คนงาน
ประทีป รวยเจริญ
นายประทีป รวยเจริญ
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
ชัยวัฒน์ อยู่กล่ำ
นายชัยวัฒน์ อยู่กล่ำ
ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล
เด่นชัย สุขขะยา
นายเด่นชัย สุขขะยา
คนงาน
ธนทัต ธรรมเจริญ
นายธนทัต ธรรมเจริญ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
ศิริพงษ์ ผาดี
นายศิริพงษ์ ผาดี
ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล
ภิเศก มีผล
นายภิเศก มีผล
คนงาน
คมกฤษ สุขเกษม
นายคมกฤษ สุขเกษม
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
วิทยา สงค์ประเสริฐ
นายวิทยา สงค์ประเสริฐ
ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล
รัมภ์รดา บัวโรย
นางสาวรัมภ์รดา บัวโรย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายประเสริฐ ไชยพิเดช
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
ชลิฏ สกุลเพชร์
นายชลิฏ สกุลเพชร์
พนักงานขับรถยนต์
สุปพจน์ โพธิ์พรหม
นายสุปพจน์ โพธิ์พรหม
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
สวีวรรณ ยอดแก้ว
นางสวีวรรณ ยอดแก้ว
คนงาน
สุกฤษณ์ แจ้งโลก
นายสุกฤษณ์ แจ้งโลก
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
สุวัฒน์ เอกสวัสดิ์
นายสุวัฒน์ เอกสวัสดิ์
คนงาน
อาณัติ มงคล
นายอาณัติ มงคล
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
สิทธิติศักดิ์ แก้วสุข
นายสิทธิติศักดิ์ แก้วสุข
คนงาน
ระเด่น บุญมี
นายระเด่น บุญมี
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
เพลิน บุญช่วย
นายเพลิน บุญช่วย
คนงาน
สมบัติ แก้วสุข
นายสมบัติ แก้วสุข
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
ยอดยิ่ง วงษ์สง่า
นายยอดยิ่ง วงษ์สง่า
คนงาน
ยุทธนา บัวอุทัย
นายยุทธนา บัวอุทัย
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
จินดา ถาวรศรี
นายจินดา ถาวรศรี
คนงาน
สุรพล เรียบร้อย
นายสุรพล เรียบร้อย
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
สุทิน คัมภิรานนท์
นายสุทิน คัมภิรานนท์
คนงาน
ศุภชัย ดำสีนิล
นายศุภชัย ดำสีนิล
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
นัสธเวช คัมภิรานนท์
นายนัสธเวช คัมภิรานนท์
คนงาน
ทวี หมวกลิตร
นายทวี หมวกลิตร
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
อภิวัฒน์ แซ่นิ้ม
นายอภิวัฒน์ แซ่นิ้ม
คนงาน
มานะ ประทุมทอง
นายมานะ ประทุมทอง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
อังกูร ทับทิมสี
นายอังกูร ทับทิมสี
คนงาน
ปรัชญา เวชสมบูรณ์
นายปรัชญา เวชสมบูรณ์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
ชวลิต สุขศรี
นายชวลิต สุขศรี
คนงาน
ธีรวัฒน์ สุขศรี
นายธีรวัฒน์ สุขศรี
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
เจษฎา วงศ์อักษร
นายเจษฎา วงศ์อักษร
คนงาน

นายอนุชิต ขันธวัฒน์
พนักงานขับรถยนต์
พีรพงษ์ สกุลพงษ์
นายพีรพงษ์ สกุลพงษ์
คนงาน
อนุรักษ์ อังคาสัย
นายอนุรักษ์ อังคาสัย
พนักงานขับรถยนต์
นรากร ขัตโล
นายนรากร ขัตโล
คนงาน
เวชยันต์ สุขเกษม
นายเวชยันต์ สุขเกษม
พนักงานขับรถยนต์
อารยะ ตะเนาว์
นายอารยะ ตะเนาว์
พนักงานขับรถยนต์

นายกฤษณะ สุขสนอง
พนักงานขับรถยนต์
สาธิต สีมะลิกรรณ์
นายสาธิต สีมะลิกรรณ์
พนักงานขับรถยนต์
เกียรติก้อง พรหมศิริ
นายเกียรติก้อง พรหมศิริ
พนักงานขับรถยนต์
มนิต ธงชัย
นายมนิต ธงชัย
พนักงานขับรถยนต์
สิทธิชัย ศรีชาติ
นายสิทธิชัย ศรีชาติ
พนักงานขับรถยนต์
ก้องภพ สัจจาวัฒนา
นายก้องภพ สัจจาวัฒนา
พนักงานขับรถยนต์
อิทธิกร บุญทิน
นายอิทธิกร บุญทิน
พนักงานขับรถยนต์

นางสาววรรณภา สุวรรณสุขโข
คนงาน

นางสาววริษฐา คุณมี
คนงานฝ่ายสาธารณูปโภค

ฝ่ายผังเมือง

วรุต อยู่พันธ์
นายวรุต อยู่พันธ์
หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
จิรพล บุญลือ
นายจิรพล บุญลือ
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายผังเมือง
ทศพล พรรคนาวิน
นายทศพล พรรคนาวิน
วิศวกรโยธาชำนาญการ
วัลวรางค์ โพธิสาวัง
นางสาววัลวรางค์ โพธิสาวัง
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
บูรณ์พิภพ บำรุงขันท์
สิบเอกบูรณ์พิภพ บำรุงขันท์
นายช่างเครื่องกลอาวุโส
ปวินณา วัฒนะจันทร์
นางสาวปวินณา วัฒนะจันทร์
ผู้ช่วยนักวิชาการสิ่งแวดล้อม

นายปณิธาน ตุ้มสถิตย์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายแผน ว่องธัญกรณ์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายกรวีร์ บุญลือ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นงเยาว์ บุญยะมาลิก
นางนงเยาว์ บุญยะมาลิก
คนงาน
ประทีป มรกต
นายประทีป มรกต
คนงาน
ชยุตพงศ์ กิจเกตุ
นายชยุตพงศ์ กิจเกตุ
คนงาน
ปรีชญา ห้องสุคนธ์
สิบตรีปรีชญา ห้องสุคนธ์
คนงาน

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/technician