«

»

มี.ค. 29 2562

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 สมาคมคนพิการจังหวัดสระบุรี

นายเรืองศักดิ์ วรหาญ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 สมาคมคนพิการจังหวัดสระบุรี ในวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 ณ โดมอเนกประสงค์ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีPermanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/11913