«

»

ส.ค. 27 2562

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพผู้พิการจังหวัดกาญจนบุรีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี และกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดสระบุรี ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพผู้พิการจังหวัดกาญจนบุรีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ในวันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562 ณ บริเวณอาคารโดมอเนกประสงค์ และอาคารคลังกายอุปกรณ์กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดสระบุรี สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีPermanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/13218