«

»

ก.ย. 19 2562

โครงการฝึกอบรมสัมมนาเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2562

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จัดโครงการฝึกอบรมสัมมนาเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สำหรับคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ในวันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมสัมมนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี


Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/13430