«

»

Oct 21 2565

มอบสิ่งของเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม

นายสัญญา บุญ-หลง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี บูรณาการความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ จัดหาถุงยังชีพ ข้าวสาร น้ำดื่ม เรือพาย เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยมอบหมายให้คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาฯ และพนักงานเจ้าหน้าที่ของ อบจ.สระบุรี ลงพื้นที่เพื่อมอบสิ่งของ พร้อมทั้งเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบภัย


Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/21519