Category Archive: ข่าวกิจกรรม

Nov 01 2560

มอบเงินสนับสนุนโครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์โรคหัวใจให้กับโรงพยาบาลสระบุรี

นายเฉลิม วงษ์ไพร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร ได้มอบเงินสนับสนุนโครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์โรคหัวใจให้กับโรงพยาบาลสระบุรี เพื่อเป็นการบริการสาธารณะด้านสาธารณสุขเเก่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสระบุรี จำนวน 67,675,000 บาท (หกสิบเจ็ดล้านหกแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยมี นายบัณฑิต เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ร่วมเป็นประธานในการเข้าร่วมสนับสนุนงบประมาณในโครงการฯ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560

Continue reading »

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/174