โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ส่วนราชการภายหลังจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมีผลบังคับใช้

Infographic ชุด “ข้าราชการไทยจะทำให้รัฐธรรมนูญเดินหน้าอย่างไร”

 
 

ตอนที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ : เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล

 
 
 

ตอนที่ 2 การปฏิรูปประเทศ : สู่อนาคตอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

 
 
 

ตอนที่ 3 การพัฒนาระบบราชการ

 
 
 

ตอนที่ 4 สิทธิและเสรีภาพของประชาชนชาวไทย

 
 
 

ตอนที่ 5 หน้าที่ของรัฐ

 
 
 

ตอนที่ 6 การรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องตามมาตรา 77

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/pr-info