ป้องกันการทุจริต

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

การดำเนินเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร


แผนป้องกันการทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

รายงานกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี


มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


คู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยง อบจ.สระบุรี

ประกาศ นโยบายบริหารจัดการความเสี่ยงของ อบจ.สระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของ อบจ.สระบุรี (1661/2566)

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ระดับส่วนราชการ ของ อบจ.สระบุรี (1880/2566)


การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและทบทวนความเสี่ยงตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแบบประเมินความเสี่ยงทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565


Archive

*** ปีงบประมาณก่อน ***

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต


การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต


การประเมินความเสี่ยงการทุจริต


การจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ส่งเสริมธรรมาภิบาล คุณธรรมและความโปร่งใส

แผนการตรวจสอบภายใน 2563

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/anti-corruption