ป้องกันการทุจริต

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ


แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต


การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต


การประเมินความเสี่ยงการทุจริต


การจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ส่งเสริมธรรมาภิบาล คุณธรรมและความโปร่งใส

แผนการตรวจสอบภายใน 2563

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/anti-corruption