«

»

พ.ค. 15 2562

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “ความรู้เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี”

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “ความรู้เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมสัมมนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีPermanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/12190