«

»

มิ.ย. 28 2562

การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2562

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีรับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2562 ในวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีPermanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/12857