«

»

ส.ค. 06 2563

โครงการฝึกอบรม ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จังหวัดสระบุรี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จัดโครงการฝึกอบรม ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมสัมมนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี


Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/15626