«

»

ธ.ค. 25 2563

งานวันคนพิการสากล จังหวัดสระบุรี

นายสุจิน บุญมาเลิศ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี พร้อมผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ร่วมงานวันคนพิการสากล จังหวัดสระบุรี จัดกิจกรรมเพื่อให้คนพิการได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ได้มีโอกาสได้แสดงศักยภาพให้สังคมประจักษ์ ซึ่งทำให้สังคมเกิดเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อคนพิการและความพิการ ให้การยอมรับคนพิการในฐานะที่เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของสังคม โดยมีนายสมภพ สมิตะสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดงาน ในวันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี


Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/16466