«

»

Nov 30 2564

ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการติดตามประเมินผลการเข้าถึงบริการฟื้นฟูสมรรถภาพของกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดสระบุรี

นายธนกฤต อัตถะสัมปุณณะ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ประธานกรรมการกองทุนฟื้นฟูฯ ประธานพิธีเปิด ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการติดตามประเมินผลการเข้าถึงบริการฟื้นฟูสมรรถภาพของกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดสระบุรี ร่วมกับ นายสุจิน บุญมาเลิศ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เลขานุการกองทุนฟื้นฟูฯ นายแพทย์ประสิทธิ์ชัย มั่งจิตร นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านการเวรกรรมป้องกัน ผู้แทนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 4 และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องสัมมนาดูดามัวร์ โรงแรมแกรนด์จรูญรัตน์


Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/18695