กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดสระบุรี

 


 

>>> “รายการอุปกรณ์” ที่ให้การสนับสนุน แก่ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ

 


 

ระบบลงทะเบียนผู้พิการจังหวัดสระบุรี

ระบบคลังอุปกรณ์สำหรับผู้พิการ

 

 


   13 พฤษภาคม 2562   ประชุมคณะทำงานพิจารณาการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ครั้งที่ 2/2562


 
 


   25 เมษายน 2562   โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดสระบุรี


 
 


   5 เมษายน 2562   มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ (ให้ยืม) แก่ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ


 
 


   5 เมษายน 2562   พิธีปิดโครงการจัดหน่วยขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ จังหวัดสระบุรี และมอบขาเทียม ให้แก่ผู้พิการขาขาด


 
 


   31 มีนาคม 2562   พิธีเปิดโครงการโครงการจัดหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ จังหวัดสระบุรี และศูนย์สาธิตการใช้อุปกรณ์เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสระบุรี ของกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดสระบุรี


 
 


   26 มีนาคม 2562   โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดสระบุรี


 
 


   12 มีนาคม 2562   ออกพื้นที่ติดตามการดำเนินงานศูนย์ร่วมสุขจังหวัดสระบุรี ณ อำเภอวังม่วง


 
 


   11 มีนาคม 2562   ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 1/2562


 
 


   5 มีนาคม 2562   ร่วมตอนรับคณะศึกษาดูงาน โรงพยาบาลราชพิพัฒน์


 
 


   21 กุมภาพันธ์ 2562   โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดสระบุรี


 
 


   12 กุมภาพันธ์ 2562   ออกพื้นที่ติดตามการดำเนินงานศูนย์ร่วมสุขจังหวัดสระบุรี ณ อำเภอหนองแซง


 
 


   5 กุมภาพันธ์ 2562   ออกพื้นที่ติดตามการดำเนินงานศูนย์ร่วมสุขจังหวัดสระบุรี ณ อำเภอพระพุทธบาท


 
 


   29 มกราคม 2562   ออกพื้นที่ติดตามการดำเนินงานศูนย์ร่วมสุขจังหวัดสระบุรี ณ อำเภอบ้านหมอ


 
 


   24 มกราคม 2562   โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดสระบุรี


 
 


   15 มกราคม 2562   ออกพื้นที่ติดตามการดำเนินงานศูนย์ร่วมสุขจังหวัดสระบุรี ณ อำเภอเมือง


 
 


   8 มกราคม 2562   ออกพื้นที่ติดตามการดำเนินงานศูนย์ร่วมสุขจังหวัดสระบุรี ณ อำเภอดอนพุด


 
 

[หน้าที่ 1] หน้าที่ 2 >>

 
 


Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/recover