กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดสระบุรี

 


 

>>> “รายการอุปกรณ์” ที่ให้การสนับสนุน แก่ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ

 


 

ระบบลงทะเบียนผู้พิการจังหวัดสระบุรี

ระบบคลังอุปกรณ์สำหรับผู้พิการ

ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ

 

 30 กรกฎาคม 2563 ประชุมคณะอนุกรรมการด้านข้อมูลและการติดตามประเมินผลการดำเนินงานบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟู ครั้งที่ 2/2563
21 กรกฎาคม 2563 ลงพื้นที่เยี่ยมติดตามศูนย์ร่วมสุขชุมชนต้นแบบ
26 มิถุนายน 2563 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
10 มิถุนายน 2563 ประชุมรับฟังความคิดเห็นสำหรับผู้ใช้บริการและผู้รับบริการผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ (Facebook live)
26 พฤษภาคม 2563 การประชุมคณะทำงานพิจารณาการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ครั้งที่ 2/2563
25 พฤษภาคม 2563 ประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 1/2563
20 กุมภาพันธ์ 2563 โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดสระบุรี
14 กุมภาพันธ์ 2563 การประชุมคณะทำงานพิจารณาการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ครั้งที่ 1/2563
22 มกราคม 2563 การประชุมเพื่อประกวด Best Practice Intermediate Care
10 มกราคม 2563 การประชุม จัดกิจกรรมโครงการจัดการศึกษาดูงาน เพื่อการเผยแพร่ (Field Trip) หลักประกันสุขภาพสู่นานาชาติ ผ่านการประชุมนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ค.ศ. 2020
10 มกราคม 2563 โครงการติดตามการเข้าถึงบริการการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วย ผู้สูงอายุ และคนพิการ จังหวัดสระบุรี ปี 2562 (อ.เมืองสระบุรี)
7 มกราคม 2563 ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 1/2563
27 ธันวาคม 2562 การประชุม คณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 3/2562
19 ธันวาคม 2562 กิจกรรมงานวันคนพิการสากลจังหวัดสระบุรี ประจำปี 2562
19 ธันวาคม 2562 โครงการติดตามการเข้าถึงบริการการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วย ผู้สูงอายุ และคนพิการ จังหวัดสระบุรี ปี 2562 (หนองแค)
12 ธันวาคม 2562 โครงการติดตามการเข้าถึงบริการการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วย ผู้สูงอายุ และคนพิการ จังหวัดสระบุรี ปี 2562 (อ.หนองแซง)
6 ธันวาคม 2562 โครงการติดตามการเข้าถึงบริการการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วย ผู้สูงอายุ และคนพิการ จังหวัดสระบุรี ปี 2562 (อ.ดอนพุด)[หน้าที่ 1] หน้าที่ 2 >>

 
 


Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/recover