กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดสระบุรี

 


 

>>> “รายการอุปกรณ์” ที่ให้การสนับสนุน แก่ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ

 


 

ระบบลงทะเบียนผู้พิการจังหวัดสระบุรี

ระบบคลังอุปกรณ์สำหรับผู้พิการ

ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ

 

 


28 ตุลาคม 2562 โครงการติดตามการเข้าถึงบริการการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วย ผู้สูงอายุ และคนพิการ จังหวัดสระบุรี ปี 2562 (อ.บ้านหมอ)
24 ตุลาคม 2562 โครงการติดตามการเข้าถึงบริการการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วย ผู้สูงอายุ และคนพิการ จังหวัดสระบุรี ปี 2562 (อ.วิหารแดง)
17 ตุลาคม 2562 โครงการติดตามการเข้าถึงบริการการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วย ผู้สูงอายุ และคนพิการ จังหวัดสระบุรี ปี 2562 (อ.เสาไห้)
3 ตุลาคม 2562 โครงการติดตามการเข้าถึงบริการการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วย ผู้สูงอายุ และคนพิการ จังหวัดสระบุรี ปี 2562 (อ.วิหารแดง)
26 กันยายน 2562 การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 2/2562
20 กันยายน 2562 การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ครั้งที่ 1/2562
17 กันยายน 2562 โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดสระบุรี
11 กันยายน 2562 โครงการติดตามการเข้าถึงบริการการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วย ผู้สูงอายุ และคนพิการ จังหวัดสระบุรี ปี 2562
22 สิงหาคม 2562 โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดสระบุรี
25 กรกฎาคม 2562 โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดสระบุรี
9 กรกฎาคม 2562 ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ
   19 มิถุนายน 2562   โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดสระบุรี


 
 


   12 มิถุนายน 2562   ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 1/2562


 
 


   24 พฤษภาคม 2562   โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดสระบุรี


 
 


   22 พฤษภาคม 2562   ร่วมตอนรับคณะศึกษาดูงาน โรงพยาบาลชัยภูมิ


 
 


   13 พฤษภาคม 2562   ประชุมคณะทำงานพิจารณาการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ครั้งที่ 2/2562


 
 


   25 เมษายน 2562   โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดสระบุรี


 
 


   5 เมษายน 2562   มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ (ให้ยืม) แก่ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ


 
 


   5 เมษายน 2562   พิธีปิดโครงการจัดหน่วยขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ จังหวัดสระบุรี และมอบขาเทียม ให้แก่ผู้พิการขาขาด


 
 


   31 มีนาคม 2562   พิธีเปิดโครงการโครงการจัดหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ จังหวัดสระบุรี และศูนย์สาธิตการใช้อุปกรณ์เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสระบุรี ของกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดสระบุรี


 
 


   26 มีนาคม 2562   โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดสระบุรี


 
 


   12 มีนาคม 2562   ออกพื้นที่ติดตามการดำเนินงานศูนย์ร่วมสุขจังหวัดสระบุรี ณ อำเภอวังม่วง


 
 

[หน้าที่ 1] หน้าที่ 2 >>

 
 


Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/recover