Sep 04 2561

โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม วินัยที่ดีของข้าราชการท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

นายเรืองศักดิ์ วรหาญ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม วินัยที่ดีของข้าราชการท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ในวันอังคารที่ 4 กันยายน 2561


อ่านต่อ »

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/7006

Aug 23 2561

โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ วัดห้วยทราย อ.หนองแค จ.สระบุรี

นางรัชนี บางหลวง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เข้าร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ บริเวณวัดห้วยทราย ตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ในวันพฤหัสบดี ที่ 23 สิงหาคม 2561


อ่านต่อ »

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/6130

Aug 16 2561

ประชุม ก.จ.จ. สระบุรี

นายสืบ รอดประเสริฐ ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดสระบุรี (ก.จ.จ.สระบุรี) ครั้งที่ 6/2561 โดยมีวาระการประชุม 6 วาระ เพื่อให้การบริหารงานราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ในวันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 14.00 น ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี


อ่านต่อ »

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/5851

Aug 15 2561

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

นายวนพล จันทร์วิทัน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1 ในวันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี


อ่านต่อ »

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/5649

Jul 25 2561

รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2561

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมสัมมนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ในวันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561


อ่านต่อ »

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/4875