ข่าวประชาสัมพันธ์ 2560-2565

ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของ อบจ.สระบุรี (ตำแหน่ง คนงาน) ….. (26 ธ.ค. 65)
ประกาศรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัด อบจ.สระบุรี (นักจัดการงานทั่วไป) ….. (16 ธ.ค. 65)
ประกาศรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น ตำแหน่งบริหาร ….. (2 ธ.ค. 65)
ประกาศรับโอน ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัด อบจ.สระบุรี (นักทรัพยากรบุคคล) ….. (30 พ.ย. 65)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (ตำแหน่ง คนงาน) ของ อบจ.สระบุรี และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ….. (24 พ.ย. 65)
ประกาศ การจำหน่ายขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด/เสื่อมสภาพ/หมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการของ อบจ.สระบุรี ….. (22 พ.ย. 65)
ประชาสัมพันธ์ แผนปฏิบัติราชการด้านพลังงานของจังหวัดสระบุรี พ.ศ. 2566-2570 (ฉบับทบทวนครั้งที่ 1) ….. (22 พ.ย. 65)
ประกาศรับโอนข้าราชการ อบจ.หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัด อบจ.สระบุรี (นักจัดการงานทั่วไป) ….. (14 พ.ย. 65)
ประกาศรับโอนข้าราชการ อบจ.หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัด อบจ.สระบุรี (พัสดุ) ….. (9 พ.ย. 65)
สื่อประชาสัมพันธ์เรื่องธงชาติไทย ….. (7 พ.ย. 65)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไปของ อบจ.สระบุรี (ตำแหน่ง คนงาน 3 อัตรา) ….. (17 ต.ค. 65)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษของ อบจ.สระบุรี และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ….. (12 ต.ค. 65)
ประกาศ รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัด อบจ.สระบุรี (ตำแหน่ง นิติกร 1 อัตรา) ….. (10 ต.ค. 65)
ประชาสัมพันธ์ ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2565 ….. (10 ต.ค. 65)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกเป็นพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ของ อบจ.สระบุรี ….. (27 ก.ย. 65)
ประชาสัมพันธ์ แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ อบจ.พะเยา ….. (23 ก.ย. 65)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของ อบจ.สระบุรี ….. (16 ก.ย. 65)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของ อบจ.สระบุรี (21 ตำแหน่ง 50 อัตรา) ….. (8 ก.ย. 65)
วารสารประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ประจำเดือนสิงหาคม 2565 ….. (7 ก.ย. 65)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของ อบจ.สระบุรี และกำหนด วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ….. (6 ก.ย. 65)
ประกาศรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัด อบจ.สระบุรี ….. (31 ส.ค. 65)
ประชาสัมพันธ์ การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ….. (29 ส.ค. 65)
ประชาสัมพันธ์ โครงการ Ombudsman Awards รางวัลแห่งคุณค่าองค์กรพัฒนาสร้างสรรค์สังคม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ….. (26 ส.ค. 65)
ประกาศรับโอนข้าราชการ อบจ. หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัด อบจ.สระบุรี ….. (19 ส.ค. 65)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของ อบจ.สระบุรี และกำหนด วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ….. (18 ส.ค. 65)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของ อบจ.สระบุรี (ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา) ….. (17 ส.ค. 65)
ประชาสัมพันธ์ การจัดสร้างวัตถุมงคลกระทรวงมหาดไทยเนื่องในโอกาสการสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบ 130 ปี ….. (17 ส.ค. 65)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของ อบจ.สระบุรี และกำหนด วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ….. (16 ส.ค. 65)
ประชาสัมพันธ์ โครงการประกวดภาพถ่ายประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน ประจำปี 2565 หัวข้อ มหัศจรรย์ 106 ลำพูน ….. (27 ก.ค. 65)
สื่อประชาสัมพันธ์ สร้างภูมิคุ้มกันต้านภัยอาชญากรรมทางเทคโนโลยี หรือไซเบอร์วัคซีน (Cyber Vaccine) ….. (26 ก.ค. 65)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของ อบจ.สระบุรี (5 ตำแหน่ง 75 อัตรา) ….. (20 ก.ค. 65)
ประกาศรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ….. (19 ก.ค. 65)
ประกาศ แผนผังสถานที่สอบ และแผนผังที่นั่งสอบ พนักงานจ้าง อบจ.สระบุรี ฯ (21 ตำแหน่ง 50 อัตรา) ….. (11 ก.ค. 65)
ประชาสัมพันธ์ การเปิดรับข้อเสนอคำขออาสาสมัครญี่ปุ่น ….. (30 มิ.ย. 65)
ประกาศผลการประมูลให้เช่าอาคารพาณิชย์ เลขที่ 380 ถ.พิชัยฯ ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี ….. (28 มิ.ย. 65)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ของ อบจ.สระบุรี (21 ตำแหน่ง 50 อัตรา) ….. (21 มิ.ย. 65)
ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่สรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ของ อบจ.สระบุรี (5 ตำแหน่ง 75 อัตรา) ….. (21 มิ.ย. 65)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ของ อบจ.สระบุรี (5 ตำแหน่ง 75 อัตรา) ….. (14 มิ.ย. 65)
ประกาศ การให้เช่าอาคารพาณิชย์ เลขที่ 380 ถ.พิชัยรณรงค์สงคราม ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี ….. (9 มิ.ย. 65)
ประกาศรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ตำแหน่งบริหาร (หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล) ….. (2 มิ.ย. 65)
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ ค่าตอบแทนและค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินของ อบจ.สระบุรี สำหรับอาคารพาณิชย์ เลขที่ 380 ถ.พิชัยฯ ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี ….. (25 พ.ค. 65)
ประกาศรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ตำแหน่งบริหาร (หัวหน้าฝ่ายการประชุม) และประกาศวิธีการสรรหาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ตำแหน่งบริหาร (หัวหน้าฝ่ายการประชุม) ….. (19 พ.ค. 65)
ประกาศรับสมัครบุคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของ อบจ.สระบุรี (21 ตำแหน่ง 50 อัตรา) ….. (10 พ.ค. 65)
ประกาศรับสมัครบุคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของ อบจ.สระบุรี (5 ตำแหน่ง 75 อัตรา) ….. (9 พ.ค. 65)
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไปของ อบจ.สระบุรี (ตำแหน่ง บริกร จำนวน 2 อัตรา) ….. (20 เม.ย. 65)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไปของ อบจ.สระบุรี (ตำแหน่ง บริกร จำนวน 2 อัตรา) ….. (7 เม.ย. 65)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไปของ อบจ.สระบุรี (ตำแหน่ง บริกร จำนวน 2 อัตรา) ….. (17 มี.ค. 65)
ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่สรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง (ตำแหน่ง คนสวน) ….. (8 มี.ค. 65)
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 5/2565 และครั้งที่ 6/2565 ….. (7 มี.ค. 65)
ประกาศรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น ตำแหน่งบริหาร ….. (2 มี.ค. 65)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง (คนสวน) ….. (24 ก.พ. 65)
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 3/2565 และ ครั้งที่ 4/2565 ….. (17 ก.พ. 65)
ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ….. (17 ก.พ. 65)
ประกาศรับโอน (ย้าย) ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ….. (31 ม.ค. 65)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (ตำแหน่งคนสวน จำนวน 1 อัตรา) ….. (26 ม.ค. 65)
ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการลุ่มน้ำผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการลุ่มน้ำบางปะกง ….. (11 ม.ค. 65)
ประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้อาเซียน การค้นหานามสังเคราะห์ (ไทย-อังกฤษ) ….. (29 ธ.ค. 64)
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 48/2564 ….. (27 ธ.ค. 64)
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 47/2564 ….. (27 ธ.ค. 64)
ประกาศเรียกผู้ได้รับการเลือกสรร มารายงานตัว และทำสัญญาจ้างเป็นพนักงานจ้างของ อบจ.สระบุรี ….. (24 ธ.ค. 64)
ประชาสัมพันธ์ การกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2565 ….. (15 ธ.ค. 64)
จดหมายข่าว ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 ….. (14 ธ.ค. 64)
จดหมายข่าว ประจำเดือน ตุลาคม 2564 ….. (14 ธ.ค. 64)
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของ อบจ.สระบุรี (ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกล, พนักงานขับรถยนต์ และคนงาน) ….. (29 พ.ย. 64)
ประชาสัมพันธ์ การกำหนดวันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2564 เป็นวันหยุดราชการประจำภาคตะวันออก ….. (29 พ.ย. 64)
จดหมายข่าวมุมมองสิทธิ์ ปีที่ 20 ฉบับที่ 7 กรกฎาคม 2564 ….. (22 พ.ย. 64)
ประกาศผลการสรรหาบุคคลเป็นพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านระบบราชการและการบริหารราชการแผ่นดินของ อบจ.สระบุรี ….. (17 พ.ย. 64)
ประกาศรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น ตำแหน่งบริหาร (หัวหน้าฝ่ายนิติการและการพาณิชย์) ….. (11 พ.ย. 64)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญของ อบจ.สระบุรี และประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่สรรหา ฯ ….. (5 พ.ย. 64)
ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่สรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของ อบจ.สระบุรี ….. (26 ต.ค. 64)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของ อบจ.สระบุรี ….. (25 ต.ค. 64)
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ด้านกฎหมายและการบริหารจัดการ อปท.) ของ อบจ.สระบุรี ….. (20 ต.ค. 64)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ด้านระบบราชการและการบริหารราชการแผ่นดิน) ของ อบจ.สระบุรี ….. (15 ต.ค. 64)
ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่สรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษของ อบจ.สระบุรี ….. (11 ต.ค. 64)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษของ อบจ.สระบุรี ….. (11 ต.ค. 64)
ประกาศยกเลิกรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ….. (8 ต.ค. 64)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ….. (4 ต.ค. 64)
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของ อบจ.สระบุรี (ตำแหน่ง ครูช่วยสอน) ….. (28 ก.ย. 64)
แนวทางการขับเคลื่อน การจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน ….. (23 ก.ย. 64)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ….. (21 ก.ย. 64)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์, พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก/กลาง/เบา และตำแหน่งคนงาน) ….. (17 ก.ย. 64)
ประกาศรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (24 ตำแหน่ง รวม 79 อัตรา) ….. (14 ก.ย. 64)
จดหมายข่าว ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 ….. (2 ก.ย. 64)
ประกาศผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ของ อบจ.สระบุรี ….. (1 ก.ย. 64)
ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่สรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของ อบจ.สระบุรี (ตำแหน่ง ครูช่วยสอน) ….. (1 ก.ย. 64)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของ อบจ.สระบุรี (ตำแหน่ง ครูช่วยสอน) ….. (31 ส.ค. 64)
ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนสั่งซื้อมังคุด โครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนมังคุด ในภาวะราคาผลผลิตตกต่ำ (อบต.นาเรียง จ.นครศรีธรรมราช) ….. (31 ส.ค. 64)
ประชาสัมพันธ์ โครงการจำหน่ายหมวกสีเหลือง ประดับตราสัญลักษณ์พระบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562 ของร้านสยามอยู่ดีกินดี ….. (31 ส.ค. 64)
สื่อประชาสัมพันธ์ ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ ….. (30 ส.ค. 64)
ประชาสัมพันธ์ ราชอาณาจักรกัมพูชาประกาศระงับการใช้จุดผ่านแดนถาวรในจังหวัดชายแดน เป็นการชั่วคราว ….. (30 ส.ค. 64)
ประชาสัมพันธ์ การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์เนื่องในวาระครบรอบ 100 ปี ยุวกาชาดไทย ….. (29 ก.ค. 64)
ประชาสัมพันธ์ รายงานผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย ประจำปี 2563 ….. (23 ก.ค. 64)
ประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ำเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการลุ่มน้ำผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ำ ….. (23 ก.ค. 64)
ประกาศ การขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ….. (20 ก.ค. 64)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของ อบจ.สระบุรี (ตำแหน่ง ครูช่วยสอน) ….. (20 ก.ค. 64)
จดหมายข่าว มุมมองสิทธิ์ ปีที่ 20 ฉบับที 3 มีนาคม 2564 ….. (19 ก.ค. 64)
จดหมายข่าว ประจำเดือน มิถุนายน 2564 ….. (9 ก.ค. 64)
ประกาศเรียกผู้ได้รับการเลือกสรร มาทำสัญญาจ้าง เพื่อเป็นพนักงานจ้างของ อบจ.สระบุรี (จำนวน 6 ตำแหน่ง 28 อัตรา) ….. (23 มิ.ย. 64)
จดหมายข่าว มุมมองสิทธิ์ ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ….. (21 มิ.ย. 64)
จดหมายข่าว ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 ….. (21 มิ.ย. 64)
ประกาศรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ตำแหน่งบริหาร ….. (7 มิ.ย. 64)
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (บริกร) ….. (4 มิ.ย. 64)
ประชาสัมพันธ์ โครงการมอบธารน้ำใจสู่ผู้สูงวัยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ “พลังใจ 99 บาท ก้าวผ่านวิกฤต COVID-19” ….. (1 มิ.ย. 64)
ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนซื้อกุ้ง คุณภาพดี ราคาถูก เพื่อสนับสนุนเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง ….. (1 มิ.ย. 64)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่ง บริกร ….. (27 พ.ค. 64)
จดหมายข่าว มุมมองสิทธิ์ ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 มกราคม 2564 ….. (19 พ.ค. 64)
ประกาศจังหวัดสระบุรี มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในการแพร่ระบาดระลอกใหม่ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี ….. (17 พ.ค. 64)
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการคัดเลือกบุคคลและองค์กรดีเด่นด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2564 ….. (13 พ.ค. 64)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไปของ อบจ.สระบุรี (ตำแหน่ง บริกร) ….. (6 พ.ค. 64)
จดหมายข่าว ประจำเดือน เมษายน 2564 ….. (6 พ.ค. 64)
ประชาสัมพันธ์ การจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ ….. (3 พ.ค. 64)
ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือในการจัดการศัตรูมะพร้าว ….. (3 พ.ค. 64)
ประกาศ มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในการแพร่ระบาดระลอกใหม่ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี ….. (30 เม.ย. 64)
คำสั่งจังหวัดสระบุรี เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (เพิ่มเติม) ….. (30 เม.ย. 64)
ประชาสัมพันธ์ การแจ้งการศึกษาวิจัยหรือจำหน่าย ส่งออก หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุม ….. (30 เม.ย. 64)
ประกาศเรียกผู้ได้รับการเลือกสรร มาทำสัญญาจ้าง เพื่อเป็นพนักงานจ้างของ อบจ.สระบุรี (พนักงานขับรถยนต์ และคนงาน) ….. (26 เม.ย. 64)
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการ “พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย ปี 2” ….. (26 เม.ย. 64)
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของ อบจ.สระบุรี (พนักงานขับรถยนต์ และคนงาน) ….. (21 เม.ย. 64)
ประชาสัมพันธ์ การสั่งซื้อผลผลิตข้าวโพดหวานจากเกษตรกรในจังหวัดนครราชสีมา ….. (12 เม.ย. 64)
คำสั่งจังหวัดสระบุรี ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ….. (10 เม.ย. 64)
ประกาศจังหวัดสระบุรี การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่และสถานที่ที่มีความเสี่ยง ….. (9 เม.ย. 64)
ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่สรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของ อบจ.สระบุรี (พนักงานขับรถยนต์ และคนงาน) ….. (9 เม.ย. 64)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของ อบจ.สระบุรี (พนักงานขับรถยนต์ และคนงาน) ….. (8 เม.ย. 64)
จดหมายข่าวมุมมองสิทธิ์ ปีที่ 19 ฉบับที่ 12 ธันวาคม 2563 ….. (7 เม.ย. 64)
จดหมายข่าวมุมมองสิทธิ์ ปีที่ 19 ฉบับที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ….. (7 เม.ย. 64)
จดหมายข่าวมุมมองสิทธิ์ ปีที่ 19 ฉบับที่ 10 ตุลาคม 2563 ….. (7 เม.ย. 64)
ประกาศเรียกผู้ได้รับการเลือกสรร มาทำสัญญาจ้าง เพื่อเป็นพนักงานจ้างของ อบจ.สระบุรี ….. (26 มี.ค. 64)
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของ อบจ.สระบุรี (ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน, ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป, ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์, ผู้ช่วยวิศวกรโยธา, ผู้ช่วยสถาปนิก, ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์, ครูช่วยสอนเอกพลศึกษา-นาฏศิลป์-ดนตรีศึกษา, ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ, ผู้ช่วยนายช่างโยธา, ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล, ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ, ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ และผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินฯ) ….. (19 มี.ค. 64)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของ อบจ.สระบุรี (ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ และคนงาน) ….. (17 มี.ค. 64)
ประชาสัมพันธ์และสนับสนุนการใช้กล้วยไม้ไทยในโอกาสต่าง ๆ ….. (12 มี.ค. 64)
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 8/2564 และครั้งที่ 9/2564 ….. (12 มี.ค. 64)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ข้อปฏิบัติในการส่งเสริมความเสมอภาค และขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 ….. (3 มี.ค. 64)
ประชาสัมพันธ์ สปอตวิทยุ 4 ภาค สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ….. (3 มี.ค. 64)
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 6/2564 และครั้งที่ 7/2564 ….. (1 มี.ค. 64)
ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 ….. (1 มี.ค. 64)
ประชาสัมพันธ์คุณสมบัติผู้ได้รับสิทธิ์ตามโครงการไทยชนะ ….. (1 มี.ค. 64)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของ อบจ.สระบุรี ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และ ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่สรรหาและเลือกสรรบุคคลฯ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน, ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป, ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์, ผู้ช่วยวิศวกรโยธา, ผู้ช่วยสถาปนิก, ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์, ครูช่วยสอนเอกพลศึกษา-นาฏศิลป์-ดนตรีศึกษา, ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ, ผู้ช่วยนายช่างโยธา, ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล, ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ, ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ และผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินฯ) ….. (19 ก.พ. 64)
คำแถลงนโยบายต่อสภาฯ ของนายสัญญา บุญ-หลง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ….. (19 ก.พ. 64)
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนซื้อกุ้ง คุณภาพดี ราคาถูก ….. (19 ก.พ. 64)
ประกาศคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การเปิดรับสมัครผู้สนใจเช่าพื้นที่จำหน่ายผลิตผลทางการเกษตรเพื่อรองรับและกระจายสินค้าจากเกษตรกร ….. (19 ก.พ. 64)
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเหตุสาธารณภัยผ่านไลน์ ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784 ….. (18 ก.พ. 64)
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมัยสามัญ ประจำปี 2564 ….. (15 ก.พ. 64)
ประชาสัมพันธ์รับสมัครเข้าร่วมกิจกรรมค่ายยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2564 ….. (15 ก.พ. 64)
ผลการเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ….. (11 ก.พ. 64)
จดหมายข่าวสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 21 ฉบับที่ 3 เล่มที่ 119 ประจำเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2563 ….. (4 ก.พ. 64)
คำสั่งจังหวัดสระบุรี เรื่อง การปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดต่ออันตราย และการผ่อนคลายมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ….. (1 ก.พ. 64)
ประกาศ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และ ระเบียบและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบ ฯ (ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน, ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป, ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์, ผู้ช่วยวิศวกรโยธา, ผู้ช่วยสถาปนิก, ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์, ครูช่วยสอนเอกพลศึกษา-นาฏศิลป์-ดนตรีศึกษา, ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ, ผู้ช่วยนายช่างโยธา, ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล, ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ, ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ และผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินฯ) ….. (20 ม.ค. 64)
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 48/2563 และครั้งที่ 49/2563 ….. (13 ม.ค. 64)
ประชาสัมพันธ์ การเสนอชื่อบุคคลสมัครเข้ารับการคัดเลือกรางวัล Felix Houphouer-Boigny-UNESCO Peace Prize 2021 ….. (12 ม.ค. 64)
จดหมายข่าว ประจำเดือนธันวาคม 2563 ….. (11 ม.ค. 64)
ประชาสัมพันธ์แนวทางการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 ….. (17 ธ.ค. 63)
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ด้านยุทธศาสตร์และการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อบจ.สระบุรี ….. (1 ธ.ค. 63)
ประกาศรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ตำแหน่งบริหาร (หัวหน้าฝ่ายผังเมือง) ….. (23 พ.ย. 63)
ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่สรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ของ อบจ.สระบุรี ….. (18 พ.ย. 63)
จดหมายข่าว สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 เล่มที่ 118 ประจำเดือนเมษายน – มิถุนายน 2563 ….. (16 พ.ย. 63)
จดหมายข่าว มุมมองสิทธิ์ ปีที่ 19 ฉบับที่ 9 กันยายน 2563 ….. (12 พ.ย. 63)
จดหมายข่าว มุมมองสิทธิ์ ปีที่ 19 ฉบับที่ 5 พฤษภาคม 2563 ….. (12 พ.ย. 63)
ประกาศรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ตำแหน่งบริหาร (หัวหน้าฝ่ายตรวจติดตามประเมินผลแผนงานและโครงการ, หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน) ….. (3 พ.ย. 63)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ของ อบจ.สระบุรี ….. (29 ต.ค. 63)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ของ อบจ.สระบุรี (ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน, ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป, ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์, ผู้ช่วยวิศวกรโยธา, ผู้ช่วยสถาปนิก, ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์, ครูช่วยสอนเอกพลศึกษา-นาฏศิลป์-ดนตรีศึกษา, ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ, ผู้ช่วยนายช่างโยธา, ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล, ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ, ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ และผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินฯ) ….. (28 ต.ค. 63)
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 36/2563 และ ครั้งที่ 37/2563….. (27 ต.ค. 63)
ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ว่าด้วย การดำเนินกิจกรรมทางศาสนา (การออกดะอ์วะห์หรือตับลีฆ) (ฉบับที่ ๑๐/๒๕๖๓) ….. (26 ต.ค. 63)
8 เทคนิคป้องกัน โรคหลอดเลือดสมอง และการเกิดซ้ำ ….. (21 ต.ค. 63)
รายงานสถานการณ์ทางสังคมจังหวัดสระบุรี ประจำปี 2563 ….. (19 ต.ค. 63)
[YOUTUBE] คลิปวีดีโอประชาสัมพันธ์ “เด็กติดในรถ ชีวิตต้องรอด” ….. (9 ต.ค. 63)
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ….. (8 ต.ค. 63)
ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าวสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระุรี ….. (21 ก.ย. 63)
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 30/2563 และ 31/2563 ….. (21 ก.ย. 63)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ….. (8 ก.ย. 63)
ประกาศรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ตำแหน่งบริหาร (หัวหน้าฝ่ายกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด) ….. (1 ก.ย. 63)
ประชาสัมพันธ์ระเบียบและประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542 ….. (25 ส.ค. 63)
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง (ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์, พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา, พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง, พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก, บริกร และคนงาน) ….. (19 ส.ค. 63)
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 29/2563 ….. (5 ส.ค. 63)
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 28/2563 ….. (5 ส.ค. 63)
ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เปตอง อบจ.สระบุรี คัพ ประจำปี 2563 ….. (31 ก.ค. 63)
ประกาศรับโอนข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่งบริหาร (ผอ.สถานศึกษา) ….. (29 ก.ค. 63)
ประกาศรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่งบริหาร (ผอ.กองพัสดุฯ, หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ, หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ) ….. (29 ก.ค. 63)
จดหมายข่าว ประจำเดือนมิถุนายน 2563 ….. (22 ก.ค. 63)
ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่สรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง (ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์, พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา, พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง, พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก, บริกร และคนงาน) ….. (15 ก.ค. 63)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง (ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์, พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา, พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง, พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก, บริกร และคนงาน) ….. (13 ก.ค. 63)
สื่อรณรงค์ป้องกันเชื้อโควิด-19 สสส. ….. (13 ก.ค. 63)
สื่อประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่ความรู้ สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) ….. (7 ก.ค. 63)
แนวทางการบริจาคนมผงและนมสำหรับเด็ก ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ….. (23 มิ.ย. 63)
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 22/2563 ….. (22 มิ.ย. 63)
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 21/2563 ….. (22 มิ.ย. 63)
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 20/2563 ….. (22 มิ.ย. 63)
จดหมายข่าว ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ….. (18 มิ.ย. 63)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของ อบจ.สระบุรี (ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน, ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป, ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์, ผู้ช่วยวิศวกรโยธา, ผู้ช่วยสถาปนิก, ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์, ครูช่วยสอนเอกพลศึกษา-นาฏศิลป์-ดนตรีศึกษา, ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ, ผู้ช่วยนายช่างโยธา, ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล, ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ, ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ และผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินฯ) ….. (12 มิ.ย. 63)
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ….. (5 มิ.ย. 63)
จดหมายข่าว ประจำเดือนเมษายน 2563 ….. (2 มิ.ย. 63)
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 17/2563 ….. (21 พ.ค. 63)
การสนับสนุนการตรวจสอบข้อมูลผู้มีสิทธิเข้าร่วมมาตรการชดเชยรายได้แก่ลูกจ้างสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบอื่นๆ ของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ….. (7 พ.ค. 63)
คำสั่งจังหวัดสระบุรี เรื่อง ปิดสถานที่ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดต่ออันตราย (เพิ่มเติม) ….. (1 พ.ค. 63)
ประกาศรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งบริหาร (ผู้อำนวยการกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี) ….. (30 เม.ย. 63)
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 14/2563 ….. (27 เม.ย. 63)
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 13/2563 ….. (27 เม.ย. 63)
ประกาศ อบจ.สระบุรี แจ้งการจ่ายเงินคืนค่าเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (20 เม.ย. 63)
คำสั่งจังหวัดสระบุรี เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ….. (11 เม.ย. 63)
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 12/2563 ….. (9 เม.ย. 63)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อบจ.สระบุรี (ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์, พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา, พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง, พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก, บริกร และคนงาน) ….. (8 เม.ย. 63)
จดหมายข่าว ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ….. (18 มี.ค. 63)
ประกาศ อบจ.สระบุรี เรื่อง การตรวจสอบงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ….. (19 มี.ค. 63)
จดหมายข่าว ประจำเดือนมกราคม 2563 ….. (12 ก.พ. 63)
จดหมายข่าว ประจำเดือนธันวาคม 2562 ….. (31 ม.ค. 63)
ประกาศ รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ตำแหน่งบริหาร หัวหน้าฝ่ายทรัพย์สิน (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) ….. (31 ม.ค. 63)
ประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ….. (27 ม.ค. 63)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ….. (15 ม.ค. 63)
ประกาศ อบจ.สระบุรี “ขั้นตอนและระยะเวลาแล้วเสร็จงานบริการ (ชำระภาษี/ค่าธรรมเนียม น้ำมัน ยาสูบ โรงแรม)” ….. (10 ม.ค. 63)
ประกาศ อบจ.สระบุรี “ให้ยื่นแบบรายการ และชำระภาษี/ค่าธรรมเนียม (น้ำมัน ยาสูบ โรงแรม) ประจำปี พ.ศ. 2563” ….. (10 ม.ค. 63)
ประกาศรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น (ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ, พยาบาลวิชาชีพ, นักวิชาการศึกษา, นักสันทนาการ, นักวิชาการตรวจสอบภายใน และนักวิชาการพัสดุ) ….. (9 ม.ค. 63)
จดหมายข่าว ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ….. (17 ธ.ค. 62)
ประกาศการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (ครั้งที่ 3) ….. (12 ธ.ค. 62)
ประกาศการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (ครั้งที่ 2) ….. (9 ธ.ค. 62)
จดหมายข่าว ประจำเดือนตุลาคม 2562 ….. (6 ธ.ค. 62)
ประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมสนับสนุนผักสดผลไม้สดปลอดสารเคมี ….. (4 ธ.ค. 62)
ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ขอให้ผู้ประสงค์ทำการเจาะน้ำบาดาลหรือการใช้น้ำบาดาล ให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำบาดาล ตาม พรบ.น้ำบาดาล พ.ศ. 2520 ….. (4 ธ.ค. 62)
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ….. (3 ธ.ค. 62)
ประกาศ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 3) ….. (22 พ.ย. 62)
ประกาศ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ….. (22 พ.ย. 62)
ประชาสัมพันธ์ มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา PM 2.5 ….. (19 พ.ย. 62)
แบบตัวอย่างโครงการของบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ….. (12 พ.ย. 62)
จดหมายข่าว ประจำเดือนกันยายน 2562 ….. (12 พ.ย. 62)
ประกาศ การลดขั้นตอนและปรับปรุงระยะเวลาปฏิบัติงานเพื่อการบริการประชาชน “งานบริการรับชำระภาษีและค่าธรรมเนียม” ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ….. (30 ต.ค. 62)
ประกาศ การให้บริการประชาชนในวันทำงานปกตินอกเวลาราชการ (ช่วงพักเที่ยง) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ….. (30 ต.ค. 62)
ให้ผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างมาทำสัญญาจ้าง ….. (28 ต.ค. 62)
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง (พนง.ขับรถยนต์, พนง.ขับเครื่องจักรกลหนัก, พนง.ขับเครื่องจักรกลเบา, บริกร และคนงาน) ….. (22 ต.ค. 62)
ประกาศการขนย้ายสุนัขบริเวณอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีและสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ….. (18 ต.ค. 62)
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง (ผู้ช่วยนักวิชาการสิ่งแวดล้อม, ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ, ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า และครูช่วยสอนเอกปฐมวัย-เอกดนตรี) ….. (17 ต.ค. 62)
ประชาสัมพันธ์ ระบบฐานข้อมูลงานวิจัยท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ….. (16 ต.ค. 62)
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ….. (16 ต.ค. 62)
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ….. (16 ต.ค. 62)
แบบบ้านสานฝันของขวัญปีใหม่ ปี 2562 โดย กรมโยธาธิการและผังเมือง ….. (16 ต.ค. 62)
ประกาศ การขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ของ อบจ.สระบุรี ….. (11 ต.ค. 62)
ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่สรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง (พนง.ขับรถยนต์, พนง.ขับเครื่องจักรกลหนัก, พนง.ขับเครื่องจักรกลเบา, บริกร และคนงาน) ….. (10 ต.ค. 62)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง (พนง.ขับรถยนต์, พนง.ขับเครื่องจักรกลหนัก, พนง.ขับเครื่องจักรกลเบา, บริกร และคนงาน) ….. (9 ต.ค. 62)
ประชาสัมพันธ์การควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์ ….. (9 ต.ค. 62)
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ….. (12 ก.ย. 62)
ประกาศขยายเวลารับโอนข้าราชการ หัวหน้าฝ่ายนิติการและการพาณิชย์ (นักบริหารงานทั่วไประดับต้น) ….. (11 ก.ย. 62)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ….. (10 ก.ย. 62)
จดหมายข่าว ประจำเดือนสิงหาคม 2562 ….. (3 ก.ย. 62)
ประกาศรับโอนข้าราชการ ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายนิติการและการพาณิชย์ (นักบริหารงานทั่วไประดับต้น) ….. (2 ก.ย. 62)
สื่อประชาสัมพันธ์การควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน ….. (28 ส.ค. 62)
ศูนย์ศิลปาชีพ บางไทรฯ เปิดรับสมัครนักเรียนศิลปาชีพ รุ่นที่ 91 ….. (26 ส.ค. 62)
จดหมายข่าว “มุมมองสิทธิ์” คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ….. (20 ส.ค. 62)
ประกาศกำหนดวันเวลาสถานที่สอบ (พนักงานจ้าง/ครูช่วยสอน) ….. (15 ส.ค. 62)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อบจ.สระบุรี (ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์, พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา, พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก, บริกร และคนงาน) ….. (13 ส.ค. 62)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ….. (6 ส.ค. 62)
จดหมายข่าว ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 ….. (5 ส.ค. 62)
ประกาศรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น (ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา, นักสันทนาการ, นักวิชาการตรวจสอบภายใน และนักวิชาการพัสดุ) ….. (22 ก.ค. 62)
จดหมายข่าว ประจำเดือนมิถุนายน 2562 ….. (8 ก.ค. 62)
ประกาศรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ตำแหน่งบริหาร (ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา) ….. (3 ก.ค. 62)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ….. (1 ก.ค. 62)
จดหมายข่าว ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 ….. (25 มิ.ย. 62)
ขอให้ผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ตามแบบรายละเอียดหนังสือข้อควรรู้การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน เพื่อการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย ….. (21 มิ.ย. 62)
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบการยื่นแบบรายการ/ชำระภาษีภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด ….. (17 มิ.ย. 62)
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง (ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์, พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก, พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง, คนงาน) ….. (17 มิ.ย. 62)
ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่สรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง (ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์, พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก, พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง, คนงาน) ….. (5 มิ.ย. 62)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระบุรี (พ.ศ.2561-2565) ….. (4 มิ.ย. 62)
ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้สู่ชุมชน เรื่อง “พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ฉบับประชาชน” ….. (22 พ.ค. 62)
จดหมายข่าว ประจำเดือนเมษายน 2562 ….. (21 พ.ค. 62)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระบุรี (พ.ศ.2561-2564) ….. (15 พ.ค. 62)
การรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชน ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการสอบสวนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองท้องถิ่น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ พ.ศ. …. และร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการสอบสวน
ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป พ.ศ. …. ….. (15 พ.ค. 62)
วีดิทัศน์การ์ตูน 2D ANIMATION หน้าที่และอำนาจวุฒิสภา ตามบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญ ….. (30 เม.ย. 62)
วีดิทัศน์การ์ตูน 2D ANIMATION กรรมาธิการวุฒิสภา ….. (30 เม.ย. 62)
ประชาสัมพันธ์ งานวิถีจันท์ วิถีไทย – องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ….. (25 เม.ย. 62)
ประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ….. (22 เม.ย. 62)
จดหมายข่าว ประจำเดือนมีนาคม 2562 ….. (11 เม.ย. 62)
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 1/2562 ….. (26 มี.ค. 62)
จดหมายข่าว ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ….. (14 มี.ค. 62)
จดหมายข่าว ประจำเดือนมกราคม 2562 ….. (4 มี.ค. 62)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง การประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562 ….. (25 ก.พ. 62)
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคคล องค์กร ส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกโครงการยกย่องบุคคล องค์กรดีเด่นในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ….. (7 ก.พ. 62)
ประกาศรับโอนข้าราชการครู อบจ. ตำแหน่งบริหาร (ผอ.โรงเรียน) ….. (5 ก.พ. 62)
ประกาศรับโอนข้าราชการ อบจ. ตำแหน่งบริหาร (ผอ.กองการศึกษา และหัวหน้าฝ่าย 6 ตำแหน่ง) ….. (5 ก.พ. 62)
ประกาศกำหนดสถานที่รับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ….. (4 ก.พ. 62)
ประกาศรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ตำแหน่งบริหาร (ผอ.กองพัสดุฯ) ….. (31 ม.ค. 62)
ประชาสัมพันธ์ให้ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี และค่าธรรมเนียม ประจำปี พ.ศ. 2562 (สำหรับผู้ประกอบการค้าน้ำมัน ก๊าซปิโตรเลียมที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ / ยาสูบ / ผู้ประกอบกิจการหรือผู้จัดการโรงแรม ที่ประกอบกิจการในเขตจังหวัดสระบุรี) ….. (25 ม.ค. 62)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ….. (23 ม.ค. 62)
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรคนพิการเป็นพนักงานจ้าง ….. (21 ม.ค. 62)
ประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย จำนวน 3 คำขอ ….. (14 ม.ค. 62)
ประกาศวัน เวลา และสถานที่สรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (คนพิการ) ….. (9 ม.ค. 62)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ….. (28 ธ.ค. 61)
จดหมายข่าว ประจำเดือนธันวาคม 2561 ….. (26 ธ.ค. 61)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (คนพิการ) ….. (14 ธ.ค. 61)
ประกาศการขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ….. (4 ธ.ค. 61)
จดหมายข่าว ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 ….. (3 ธ.ค. 61)
แผนงานประชาสัมพันธ์ของ อบจ.สระบุรี ประจำปีงบประมาณ 2562 ….. (28 พ.ย. 61)
แผนปฏิบัติการการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ….. (14 พ.ย. 61)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (ผู้ช่วยนักวิชาการสิ่งแวดล้อม, ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ, ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า, ผู้ช่วยนายช่างโยธา, พนักงานขับรถ, พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก, พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง, พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา, ครูช่วยสอนเอกปฐมวัย, ครูช่วยสอนเอกดนตรี, ครูช่วยสอนเอกเกษตร, คนงาน) ….. (9 พ.ย. 61)
จดหมายข่าว ประจำเดือนตุลาคม 2561 ….. (1 พ.ย. 61)
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (คนงาน/คนสวน) ….. (26 ต.ค. 61)
ประกาศรับสมัครคนพิการเพื่อสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ….. (22 ต.ค. 61)
ประกาศรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตำแหน่งบริหารฯ (ผอ.กองช่าง) ….. (11 ต.ค. 61)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป และประกาศกำหนดวันเวลาและสถานที่สรรหาฯ (คนงาน/คนสวน) ….. (10 ต.ค. 61)
จดหมายข่าว ประจำเดือนกันยายน 2561 ….. (4 ต.ค. 61)
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (ตำแหน่งครูช่วยสอน) ….. (21 ก.ย. 61)
ประกาศรับโอนข้าราชการ ฯ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน, นักวิชาการคอมพิวเตอร์, พยาบาลวิชาชีพ, นักจัดการงานทั่วไป, นักสันทนาการ, ศึกษานิเทศก์, นักวิชาการตรวจสอบภายใน, เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี, เจ้าพนักงานธุรการ) ….. (18 ก.ย. 61)
จดหมายข่าว ประจำเดือนสิงหาคม 2561 ….. (7 ก.ย. 61)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไปองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (คนงาน 17 อัตรา, คนสวน 1 อัตรา) ….. (5 ก.ย. 61)
ประกาศรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสายงานผู้บริหาร (ผอ.กองพัสดุฯ) ….. (31 ส.ค. 61)
ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่สรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ….. (30 ส.ค. 61)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ….. (23 ส.ค. 61)
ประชาสัมพันธ์โครงการใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติก รพ.สระบุรี ….. (16 ส.ค. 61)
จดหมายข่าว ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 ….. (2 ส.ค. 61)
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ของ อบจ.สระบุรี (ตำแหน่งครูช่วยสอน เอกเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา, เอกปฐมวัย, เอกดนตรี และเอกเกษตร) ….. (19 ก.ค. 61)
จดหมายข่าว ประจำเดือนมิถุนายน 2561 ….. (10 ก.ค. 61)
จดหมายข่าว ประจำเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2561 ….. (23 พ.ค. 61)
จดหมายข่าว ประจำเดือนมีนาคม-เมษายน 2561 ….. (17 เม.ย. 61)
จดหมายข่าว ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ….. (6 มี.ค. 61)
จดหมายข่าว ประจำเดือนมกราคม 2561 ….. (6 ก.พ. 61)
รายงานผลการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ….. (25 ม.ค. 61)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ขอลาออก ….. (29 ธ.ค. 60)
แผนงานประชาสัมพันธ์ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ 2561 ….. (30 พ.ย. 60)
จดหมายข่าว ประจำเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2560 ….. (1 พ.ย. 60)
รับโอนข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่งบริหาร เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ….. (9 ต.ค. 60)
ราคากลางและตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ….. (25 ส.ค. 60)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการปรับปรุงหลังคาที่ทำการกองช่าง (ชั้นบน) อบจ.สระบุรี ….. (24 ส.ค. 60)

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/oldnews-2561