ข่าวประชาสัมพันธ์ 2560-2561

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ….. (28 ธ.ค. 61)
จดหมายข่าว ประจำเดือนธันวาคม 2561 ….. (26 ธ.ค. 61)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (คนพิการ) ….. (14 ธ.ค. 61)
ประกาศการขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ….. (4 ธ.ค. 61)
จดหมายข่าว ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 ….. (3 ธ.ค. 61)
แผนงานประชาสัมพันธ์ของ อบจ.สระบุรี ประจำปีงบประมาณ 2562 ….. (28 พ.ย. 61)
แผนปฏิบัติการการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ….. (14 พ.ย. 61)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (ผู้ช่วยนักวิชาการสิ่งแวดล้อม, ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ, ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า, ผู้ช่วยนายช่างโยธา, พนักงานขับรถ, พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก, พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง, พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา, ครูช่วยสอนเอกปฐมวัย, ครูช่วยสอนเอกดนตรี, ครูช่วยสอนเอกเกษตร, คนงาน) ….. (9 พ.ย. 61)
จดหมายข่าว ประจำเดือนตุลาคม 2561 ….. (1 พ.ย. 61)
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (คนงาน/คนสวน) ….. (26 ต.ค. 61)
ประกาศรับสมัครคนพิการเพื่อสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ….. (22 ต.ค. 61)
ประกาศรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตำแหน่งบริหารฯ (ผอ.กองช่าง) ….. (11 ต.ค. 61)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป และประกาศกำหนดวันเวลาและสถานที่สรรหาฯ (คนงาน/คนสวน) ….. (10 ต.ค. 61)
จดหมายข่าว ประจำเดือนกันยายน 2561 ….. (4 ต.ค. 61)
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (ตำแหน่งครูช่วยสอน) ….. (21 ก.ย. 61)
ประกาศรับโอนข้าราชการ ฯ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน, นักวิชาการคอมพิวเตอร์, พยาบาลวิชาชีพ, นักจัดการงานทั่วไป, นักสันทนาการ, ศึกษานิเทศก์, นักวิชาการตรวจสอบภายใน, เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี, เจ้าพนักงานธุรการ) ….. (18 ก.ย. 61)
จดหมายข่าว ประจำเดือนสิงหาคม 2561 ….. (7 ก.ย. 61)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไปองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (คนงาน 17 อัตรา, คนสวน 1 อัตรา) ….. (5 ก.ย. 61)
ประกาศรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสายงานผู้บริหาร (ผอ.กองพัสดุฯ) ….. (31 ส.ค. 61)
ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่สรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ….. (30 ส.ค. 61)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ….. (23 ส.ค. 61)
ประชาสัมพันธ์โครงการใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติก รพ.สระบุรี ….. (16 ส.ค. 61)
จดหมายข่าว ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 ….. (2 ส.ค. 61)
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ของ อบจ.สระบุรี (ตำแหน่งครูช่วยสอน เอกเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา, เอกปฐมวัย, เอกดนตรี และเอกเกษตร) ….. (19 ก.ค. 61)
จดหมายข่าว ประจำเดือนมิถุนายน 2561 ….. (10 ก.ค. 61)
จดหมายข่าว ประจำเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2561 ….. (23 พ.ค. 61)
จดหมายข่าว ประจำเดือนมีนาคม-เมษายน 2561 ….. (17 เม.ย. 61)
จดหมายข่าว ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ….. (6 มี.ค. 61)
จดหมายข่าว ประจำเดือนมกราคม 2561 ….. (6 ก.พ. 61)
รายงานผลการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ….. (25 ม.ค. 61)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ขอลาออก ….. (29 ธ.ค. 60)
แผนงานประชาสัมพันธ์ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ 2561 ….. (30 พ.ย. 60)
จดหมายข่าว ประจำเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2560 ….. (1 พ.ย. 60)
รับโอนข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่งบริหาร เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ….. (9 ต.ค. 60)
ราคากลางและตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ….. (25 ส.ค. 60)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการปรับปรุงหลังคาที่ทำการกองช่าง (ชั้นบน) อบจ.สระบุรี ….. (24 ส.ค. 60)

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/oldnews-2561