Jan 24 2561

โครงการฝึกอบรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม พุทธบุตร พุทธธรรม ประจำปีงบประมาณ 2561

นายสุจิน บุญมาเลิศ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม พุทธบุตร พุทธธรรม ประจำปีงบประมาณ 2561 ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้จัดกิจกรรม รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 24 – 26 มกราคม 2561 และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 29 – 31 มกราคม 2561 โดยมีนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม มากกว่า 500 คน ณ วัดปัญญานันทาราม จังหวัดปทุมธานี

อ่านต่อ »

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/226

Jan 18 2561

วันยุทธหัตถี ประจำปี 2561

นายสุจิน บุญมาเลิศ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี วางพานพุ่มดอกไม้สดถวายเป็นเครื่องราชสักการะ แด่พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในโอกาสการจัดงานพิธี “วันยุทธหัตถี” ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 ณ พระบรมราชานุสารีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช กรมทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์ ตำบลปากข้าวสาร อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/230

Dec 12 2560

พิธีเปิดโครงการ “คนสระบุรีรักษ์แผ่นดิน”

นายเฉลิม วงษ์ไพร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ร่วมพิธีเปิดโครงการ “คนสระบุรีรักษ์แผ่นดิน” ซึ่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานและให้ใช้สถานที่ในการจัดงาน โดยมี นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธาน พร้อมนี้ นายองอาจ วงษ์ประยูร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี นายสุชา เข็มมา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี และนายสุจิน บุญมาเลิศ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ ณ ห้องประชุมสัมมนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
อ่านต่อ »

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/215

Nov 01 2560

มอบเงินสนับสนุนโครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์โรคหัวใจให้กับโรงพยาบาลสระบุรี

นายเฉลิม วงษ์ไพร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร ได้มอบเงินสนับสนุนโครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์โรคหัวใจให้กับโรงพยาบาลสระบุรี เพื่อเป็นการบริการสาธารณะด้านสาธารณสุขเเก่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสระบุรี จำนวน 67,675,000 บาท (หกสิบเจ็ดล้านหกแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยมี นายบัณฑิต เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ร่วมเป็นประธานในการเข้าร่วมสนับสนุนงบประมาณในโครงการฯ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560


อ่านต่อ »

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/174