Sep 21 2564

ประชุมการชี้แจงแผนพัฒนาจังหวัดสระบุรี พ.ศ. 2566 – 2570

นายสุจิน บุญมาเลิศ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วย นายสมุทร วุฒิศาสตร์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เข้าร่วมประชุมการชี้แจงแผนพัฒนาจังหวัดสระบุรี พ.ศ.2566-2570 และ เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 ของ อบจ.สระบุรี และข้อบัญญัติฯ งบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวันอังคารที่ 21 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี


อ่านต่อ »

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/18429

Aug 25 2564

หารือแนวทางในการบูรณาการความร่วมมือ โครงการเพิ่มศักยภาพการป้องปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตจังหวัดสระบุรี

นายสัญญา บุญหลง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้ นายธนกฤต อัตถะสัมปุณณะ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เป็นผู้แทนร่วมหารือแนวทางในการบูรณาการความร่วมมือ กับ พลตำรวจตรีชยานนท์ มีสติ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี ในโครงการเพิ่มศักยภาพการป้องปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตจังหวัดสระบุรี เพื่อเป็นการคัดแยกผู้เสพยาเสพติดให้เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพ คืนคนดีกลับสู่สังคมและครอบครัว ในวันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมย่อย 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี


อ่านต่อ »

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/18330

Jul 22 2564

งานแถลงข่าวโรงพยาบาลสนาม

นายธนกฤต อัตถะสัมปุณณะ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ร่วมงานแถลงข่าวพร้อมเปิดโรงพยาบาลสนาม กรมทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์ บริเวณโรงจอดอากาศยาน จำนวน 3 โรง สามารถรองรับผู้ป่วยได้ 450 เตียง โดยมีนายเเมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธาน ในวันพฤหัสบดี ที่ 22 กรกฎาคม 2564


อ่านต่อ »

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/18015

Jul 07 2564

ประชุมหารือแนวทางการจัดสร้างโรงพยาบาลสนาม

นายธนกฤต อัตถะสัมปุณณะ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ร่วมประชุมหารือแนวทางการจัดสร้างโรงพยาบาลสนามกรมทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์ฯ (ม.4 รอ.) เพื่อเร่งปรับปรุงอาคารและพื้นที่ ซึ่งเมื่อแล้วเสร็จจะมีศักยภาพในการรองรับผู้ป่วยได้ 450 เตียง โดยมีนายเอกพร จุ้ยสำราญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี


อ่านต่อ »

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/17929

May 25 2564

พิธีมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้แก่ผู้พิการ และผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ

นายธนกฤต อัตถะสัมปุณณะ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ประธานกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ ที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดสระบุรี คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกับ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี ผู้แทนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 4 สระบุรี ผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี ผู้แทนสมาคมคนพิการจังหวัดสระบุรี มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ (แบบให้ยืม) ให้แก่ผู้พิการ และผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ในเขตพื้นที่จังหวัดสระบุรี ทั้งนี้ โดยมีผู้พิการ ผู้แทนจากหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และหน่วยงานอื่น ร่วมรับมอบดังกล่าวฯ จำนวน 52 ราย 12 รายการ ณ บริเวณอาคารโดมอเนกประสงค์สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี


อ่านต่อ »

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/17732