Sep 13 2562

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี

นายเรืองศักดิ์ วรหาญ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี และ นายรุ่งฤทัย มวลประสิทธิ์พร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี ลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการความครอบคลุมเข้าถึงเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) และโครงการจัดหาสารเคมีทีมีฟอสเพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในวันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมย่อย 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี


อ่านต่อ »

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/13320

Sep 05 2562

ร่วมงานรวมพลังสตรีสระบุรี

นายเรืองศักดิ์ วรหาญ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ร่วมงานรวมพลังสตรีสระบุรี รวมใจเทิดไท้ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ครั้งที่ 6 ประจำปี 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมสัมมนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี


อ่านต่อ »

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/13275

Aug 27 2562

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพผู้พิการจังหวัดกาญจนบุรีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี และกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดสระบุรี ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพผู้พิการจังหวัดกาญจนบุรีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ในวันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562 ณ บริเวณอาคารโดมอเนกประสงค์ และอาคารคลังกายอุปกรณ์กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดสระบุรี สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี


อ่านต่อ »

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/13218

Aug 22 2562

โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ วัดปัญจาภิรมย์ ต.สร่างโศก อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี

นายสุจิน บุญมาเลิศ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี นายสุชา เข็มมา และ ร.ต.ต.ประสิทธิ์ ไทยพยับ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี อำเภอบ้านหมอ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เข้าร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ บริเวณวัดปัญจาภิรมย์ ตำบลสร่างโศก อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ในวันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562


อ่านต่อ »

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/13239

Aug 22 2562

โครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านอาชีพกลุ่มสตรีจังหวัดสระบุรี

นายเรืองศักดิ์ วรหาญ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านอาชีพ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีจัดการอบรมให้ความรู้แก่ผู้นำสตรีในจังหวัดสระบุรีจำนวน 84 คน ในวันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมสัมมนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี


อ่านต่อ »

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/13194