Sep 14 2565

โครงการส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาเครือข่ายกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสระบุรี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จัดโครงการส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาเครือข่ายกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสระบุรี โดยทีมงานเกษตรอินทรีย์บ้านแสนรักษ์ นำโดย คุณพิมพ์พนิต จันทร์โอทาน ดำเนินกิจกรรมอบรมหัวข้อการจัดการพืชสมุนไพรและการปรับปรุงบำรุงดิน ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วม ในวันพุธที่ 14 กันยายน 2565 ช่วงเช้า ณ กลุ่มเกษตรผสมผสานสมุนไพร ม.6 ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี และช่วงบ่าย ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษบ้านถ้ำน้ำพุ ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี


อ่านต่อ »

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/20969

Sep 10 2565

ร่วมโครงการมหกรรมงานแสดงสินค้าของดีภาคกลาง เพื่อส่งเสริมสินค้าและผลิตภัณฑ์ OTOP สู่ตลาดยุคใหม่ในสังคมดิจิทัล

นางพัชรี เคร่งครัด หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด พร้อมด้วยบุคลากรเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ร่วมพิธีเปิดโครงการ “มหกรรมงานแสดงสินค้าของดีภาคกลาง เพื่อส่งเสริมสินค้าและผลิตภัณฑ์ OTOP สู่ตลาดยุคใหม่ในสังคมดิจิทัล” ในวันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2565 ณ ลานกังสดาลย์ปาร์ค ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี สำหรับจังหวัดสระบุรีได้มีผู้ประกอบการจากศูนย์โอทอปคอมเพล็กซ์พุแค สระบุรี(ตลาดหัวปลี) เข้าร่วมแสดงสินค้า


อ่านต่อ »

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/20915

Jul 28 2565

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

นายธนกฤต อัตถะสัมปุณณะ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี และร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดคลอง บริเวณคลองเพรียว หลังห้างสรรพสินค้าโลตัสสาขาสระบุรี ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2565


อ่านต่อ »

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/20658

Jul 21 2565

โครงการส่งเสริมในการบำบัด แก้ไข ฟื้นฟูเด็กและเยาวชนในสถานพินิจ ฯ

นายธนกฤต อัตถะสัมปุณณะ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมในการบำบัด แก้ไข ฟื้นฟูเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี ภายใต้ชื่อ “การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมทักษะด้านการประกอบอาชีพทางการเกษตรและเลี้ยงสัตว์” โดยฝึกทำปุ๋ยหมักชีวภาพ การทำกระชังเลี้ยงปลา การทำบ่อเลี้ยงกบ ฯ ระหว่างวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 ถึง 17 สิงหาคม 2565 ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี


อ่านต่อ »

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/20612

Jul 21 2565

ร่วมโครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่า

นางสรารัตน์ สุขมะดัน ผู้อำนวยการกองช่าง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ร่วมโครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่าในวันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565 ณ บริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาโป่งและป่าเขาถ้ำเสือ บ้านดอนจาน หมู่ที่ 3 ต.ชำผักแพว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี


อ่านต่อ »

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/20630