May 25 2564

พิธีมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้แก่ผู้พิการ และผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ

นายธนกฤต อัตถะสัมปุณณะ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ประธานกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ ที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดสระบุรี คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกับ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี ผู้แทนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 4 สระบุรี ผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี ผู้แทนสมาคมคนพิการจังหวัดสระบุรี มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ (แบบให้ยืม) ให้แก่ผู้พิการ และผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ในเขตพื้นที่จังหวัดสระบุรี ทั้งนี้ โดยมีผู้พิการ ผู้แทนจากหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และหน่วยงานอื่น ร่วมรับมอบดังกล่าวฯ จำนวน 52 ราย 12 รายการ ณ บริเวณอาคารโดมอเนกประสงค์สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี


อ่านต่อ »

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/17732

May 20 2564

การดำเนินงานของกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพฯ

นายอรุณศักดิ์ สิทธิอมรพร เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี นายธนาวุฒิ อุ่นอารมณ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี อำเภอเมืองสระบุรี เขต 2 และนายสุจิน บุญมาเลิศ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ร่วมมอบเตียงปรับระดับได้ ให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 1 ราย ในเขตพื้นที่ชุมชนเขาคูบา ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ในวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2564


อ่านต่อ »

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/17702

Apr 19 2564

ประชุมศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (ศปก.อบจ.สระบุรี)

นายธนกฤต อัตถะสัมปุณณะ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (ศปก.อบจ.สระบุรี) ครั้งที่ 1/2564 ในวันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี โดยได้เน้นย้ำในที่ประชุมว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรียินดีให้การสนับสนุนอุปกรณ์และครุภัณฑ์ในการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื่อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี


อ่านต่อ »

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/17393

Apr 07 2564

ต้อนรับคณะดูงานผู้เชี่ยวชาญญี่ปุ่นจากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น (JICA)

นายธนกฤต อัตถะสัมปุณณะ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยผู้บริหาร และพนักงานเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ร่วมให้การต้อนรับคณะดูงานผู้เชี่ยวชาญญี่ปุ่นจากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น (JICA) ในการเยี่ยมชมการให้บริการศูนย์สาธิตการใช้อุปกรณ์เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพ และศูนย์ซ่อมอุปกรณ์เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพ และการลงพื้นที่ศึกษาการให้บริการ Intermediate Care ณ โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา


อ่านต่อ »

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/17370

Jan 18 2564

กิจกรรมเนื่องในวันยุทธหัตถี

นายสุจิน บุญมาเลิศ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ร่วมงานรัฐพิธีวันยุทธหัตถี (วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช) ประจำปี 2564 ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี และร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดถนน ณ บริเวณหน้าศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลตำบลมวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ในวันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564


อ่านต่อ »

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/16531