พ.ค. 30 2562

การประชุมประจำเดือน ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

นายเรืองศักดิ์ วรหาญ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในที่ประชุมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 เพื่อหารือข้อราชการและวางแผนพัฒนาการปฏิบัติราชการ ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี


Read the rest of this entry »

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/12802

พ.ค. 27 2562

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

นายวนพล จันทร์วิทัน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ในวันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.30 น.


Read the rest of this entry »

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/12337

พ.ค. 15 2562

พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรี

นายเรืองศักดิ์ วรหาญ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี และนายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรี ในวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม POC ชั้น 3 (ฝั่งทางรถไฟ) ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี


Read the rest of this entry »

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/12213

พ.ค. 15 2562

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “ความรู้เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี”

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “ความรู้เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมสัมมนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี


Read the rest of this entry »

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/12190

พ.ค. 06 2562

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

นายเรืองศักดิ์ วรหาญ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ร่วมพิธีถวายราชสักการะในช่วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ในระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2562 ณ ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี

Read the rest of this entry »

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/12272